Logo Logga in Bli medlem

Resultat från vår arbetsmiljöenkät

Under hösten genomförde Sveriges Farmaceuter en digital arbetsmiljöenkät. Enkäten skickades till alla förbundets yrkesverksamma medlemmar, av 5635 mottagare, besvarades den av 1477 personer.

Förbundet genomförde en arbetsmiljöenkät under perioden 22 september – 13 oktober 2023 med hjälp av en digital enkät som skickades till förbundets samtliga yrkesverksamma medlemmar. Undersökningen skickades ut till totalt 5 635 personer och 1 477 besvarade enkäten.

Apotekssektionens medlemmar var 58 % av de svarande medan industrisektionens medlemmar var 17 % och offentligsektionens medlemmar 25 %. Denna fördelning motsvarar i stort fördelningen bland samtliga medlemmar. Totalt 26 % av apotekssektionens svarande var LMA och totalt 12 % av samtliga svarande uppgav att de var chefer.

Enkäten är den så kallade OSA-enkäten som har tagits fram av Prevent och som är vanligt förekommande vid arbetsmiljömätningar hos många organisationer. OSA-enkäten är baserad på forskning och beprövad erfarenhet.

Arbetsmiljöenkäten var anonym och enkätsvaren kunde inte kopplas till enskilda personer. Det var ett fåtal personer som besvarade enkäten men inte angav vilken sektion som de tillhörde. Dessa svar har därför exkluderats i nedanstående resultat eftersom vi ville se skillnader i arbetsmiljö mellan sektionernas medlemmar.

Läs en sammanfattning  av resultaten

Se en en sammanställning av enkäten i tabellform

Läs en längre artikel om resultaten (svenskfarmaci.se)