Hoppa till huvudinnehåll Sveriges Farmaceuter Logga in Bli medlem

Vi söker en ledamot till förhandlingsdelegationen

Publicerad: 2024-05-31 12:21

För dig som blir utvald är det ett ansvarsfullt och ibland intensivt men oerhört spännande och givande uppdrag.

De prioriteringar och beslut ledamöterna i delegationen tar under resans gång kommer påverka tusentals medlemmars vardag.

Vi söker dig som är intresserad och påläst i avtalen, är analytisk och ser möjligheter. Du bidrar också gärna med egna erfarenheter från din arbetsplats. 

 

Förhandlingsdelegationen för apoteksbranschen för avtal 2025
Förbundsstyrelsen för Sveriges Farmaceuter utser förhandlingsdelegationer för avtalsområden där Sveriges Farmaceuter är avtalspart. Förhandlingsdelegationen ska så långt det är möjligt vara sammansatt så att avtalsrepresentationen är bred. Förhandlingsdelegationen ska bestå av medlemmar eller lokalt förtroendevalda som är yrkesverksamma inom respektive avtalsområde.

Nominering till förhandlingsdelegation skickas in till kansliet för beredning för beslut till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen tar beslut om ny förhandlingsdelegation senast sex (6) månader innan uppstart sker för kommande avtalsrörelse.

I år kommer beslut om ny förhandlingsdelegation beslutas den 22 augusti.

Du som får möjlighet att ingå i delegationen kommer att meddelas snarast efter mötet. De som ingår i förhandlingsdelegationen har uppdraget under hela avtalsperioden.

Förhandlingsdelegationen ska bestå av tre till fem personer för att säkerställa god förankring.

Som ledamot representerar och driver du din branschs frågor i arbetet – inför, under och efter avtalsrörelsen.

Att vara med i förhandlingsdelegation inför avtalsförhandling innebär att:

  • Du är påläst och intresserad av de avtal som ska förhandlas
  • Du har god kännedom om tillämpningen av avtalen ute i verksamheterna där Sveriges Farmaceuters medlemmar verkar
  • Du är analytisk och har ett helhetsperspektiv och ser branschens utmaningar
  • Du vill bidra med värdefulla erfarenheter från din egen arbetsplats och bransch och är då medlemmarnas förlängda arm i förhållande till de avtalsområden som din delegation behandlar

Som ledamot representerar du inte enbart medlemmarna på ditt eget avtalsområde och din egen arbetsplats, utan samtliga medlemmar på de olika avtalsområden som delegationen ansvarar för.

Hur går det till?
Det konkreta förhandlingsarbetet med motparten på respektive avtalsområde sköts av en förhandlingsledare och/eller avtalsansvarig ombudsman. Förhandlingsdelegationen föreslår inför förhandlingarna vilka avtalskrav som ska ställas på de respektive avtalsområden man ansvarar för, samt är med och tar beslut under det löpande förhandlingsarbetet vilka avvägningar och prioriteringar som ska göras för respektive avtalsområde. När ett avtalsförslag till slut ligger på bordet, blir det även delegationens uppgift att ta ställning till om man vill att Sveriges Farmaceuters förbundsstyrelse ska godkänna eller förkasta förslaget om nytt centralt kollektivavtal.

Tidsåtgång för uppdraget
Tidsåtgången kan variera för delegationsarbetet, men samtliga ledamöter kan räkna med att man framför allt inför- och under den avtalsrörelse inför vilken delegationen har valts, kommer ha en hel del möten. Att ta fram egna bra avtalskrav tar tid, vilket det även gör att analysera motpartens  avtalskrav och göra prioriteringar under förhandlingarnas gång för att hitta möjliga vägar framåt. Eftersom resultatet kommer påverka vardagen för tusentals medlemmar, behöver besluten som fattas i delegationen vara väl avvägda och argument som vid första anblicken verkar hålla kanske inte gör det efter en stunds diskussion.

Vissa möten kommer vara fysiska, andra digitala. Framförhållningen kan variera.

Inför den inledande så kallade formuleringsfasen när avtalskraven på respektive avtalsområde ska formuleras brukar delegationen tidigt kunna enas om vilka datum man behöver ha sina möten. Under själva förhandlingsarbetet är det däremot vanligare att datumen för möten ibland bestäms med kort varsel utifrån aktuella förutsättningar. Målet är dock självklart alltid att ha så god framförhållning som möjligt.

Mandattiden för en ledamot i en branschdelegation börjar vid det datum som förbundsstyrelsen beslutar om ny delegation, senast 6 månader innan gällande avtal löper ut. Mandattiden varar under hela den avtalsperiod som förhandlas fram. Om en ledamot vill avsluta sitt uppdrag kan förbundsstyrelsen välja en annan ledamot för att fylla platsen i en förhandlingsdelegation.

Ersättning
Förtroendemannalagen ger dig rätt till ledighet med löneavdrag. Sveriges Farmaceuter ersätter alla löneavdrag som uppstår till följd av uppdraget, även kostnader för resor.

Nominering
Alla medlemmar i Sveriges Farmaceuter kan nominera ledamöter till förhandlingsdelegationen. Tänk på att den du nominerar ska vara tillfrågad.

Om du blir vald
Om du blir vald till ledamot så kommer du att få en genomgång som omfattar kunskap om de avtalsområden som ingår i branschdelegationen, men också omvärldsfaktorer som påverkar avtalsförhandlingarna.

Du som blir vald till ledmot får mer information i slutet av augusti. Ett uppstartsmöte för avtal 2025 sker den 22 oktober kl 10-16, mötet sker fysiskt i Stockholm.

Nominering skickas till avtal2025@sverigesfarmaceuter.se senast den 31 juli.

/Förhandlingsavdelningen

Nyheter