Politiskt påverkansarbete

Sveriges Farmaceuter utvecklar och marknadsför apotekares och receptariers kompetens samt stärker farmaceuternas professionella villkor. Detta gör förbundet bland annat genom deltagande i olika grupperingar och genom remisser.

Referensgrupper, utredningar och remisser

Sveriges Farmaceuter påverkar framtida lagstiftning genom att antingen delta i referensgrupper eller expertgrupper till statliga utredningar. Även där förbundet inte är representerat, bedrivs påverkansarbete mot pågående utredningar genom möten med utredningssekretariat och genom att lämna in skrivelser om viktiga frågor.

Förbundet besvarar ett antal remisser gällande statliga utredningar eller myndigheters rapporter årligen. Att påverka statliga utredningar eller myndigheters arbete samt besvara remisser är ett viktigt tillfälle att föra fram förbundets åsikter. Remissvar görs oftast publika på regeringens hemsida samt på vår egen hemsida. Regeringen måste exempelvis ta med sammanfattningar av inkomna synpunkter i den proposition som regeringen senare förhoppningsvis lägger på riksdagens bord för beslut.

ROAr (Roller och ansvar i receptkedjan)

I ROAr ingår, förutom Sveriges Farmaceuter, Apotekarsocieteten, Läkarförbundet, Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening samt Vårdförbundet. ROAr är en arena för gemensam diskussion med de yrkesgrupper som är de viktigaste i läkemedelskedjan.

ROArs uppdrag är även att skapa förståelse för de olika yrkesgruppernas roller och ansvar så att samverkan kan ske utifrån patientens behov på bästa sätt. Gruppen tar även fram förslag på utveckling av arbetssätt. Exempel på områden som gruppen arbetar med är generisk förskrivning och farmaceutiska tjänster.

Att delta i gruppen ger stora möjligheter att öka förståelsen för farmaceuternas kompetens samtidigt som kunskapen om de krav som ställs på farmaceuter exempelvis på apotek ökar bland övriga hälso- och sjukvårdsprofessioner.

YKD

Sveriges Farmaceuter är ett av de så kallade YKD-förbunden inom SACO som gemensamt påverkar fortbildning/CPD (continuous professional development). YKD står för Yrkeskvalifikationsdirektivet 2013/55/EU och farmaceuter omfattas av direktivet.

YKD innebär bland annat att medlemsstaterna, i enlighet med varje medlemsstats specifika förfaranden, ska uppmuntra till fortbildning och säkerställa att yrkesutövare kan uppdatera sina kunskaper, färdigheter och kompetenser så att yrkesinsatsen bibehålls på säker och effektiv nivå och för att hålla sig à jour med utvecklingen inom yrket.

YKD har dock inte föranlett några ändringar i svensk lagstiftning gällande just denna del och SACO-förbunden samarbetar därför för att ett krav på fortbildning/CPD ska bli lagstadgat.

➡️ Läs om YKD

NLS (Nationella läkemedelsstrategin)

NLS är en plattform för diskussion och hantering av angelägna läkemedelsfrågor där ett 20-tal myndigheter och organisationer inom läkemedelsområdet deltar på uppdrag av regeringen.

Sveriges farmaceuter gör årligen en omvärldsbevakning vilket sedan utgör en del av basen för den inriktning som NLS ska ha. En reviderad strategi upprättas vid varje ny mandatperiod och en handlingsplan med aktiviteter publiceras i regel årligen. Regeringen och SKR fattar beslut om inriktning och aktiviteter. Arbetet bedrivs sedan i projektform och innebär exempelvis framtagning av olika typer av underlag, fördjupat arbete inom särskilda fokusområden och beredning av aktiviteter inom strategin. Exempel på ett genomfört projekt som rör professionen är ”Strukturerad läkemedelsinformation från apotek till ordinatör” där Sveriges Farmaceuter ingick i projektgruppen.

Genom att delta i NLS så kan Sveriges farmaceuter både påverka vilka aktiviteter som regeringen bör genomföra inom läkemedelsområdet och påverka hur aktiviteterna genomförs och dess slutresultat.

➡️ Läs om NLS

NLL (Nationella läkemedelslistan)

NLL ska ge hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Utvecklingen av NLL har pågått länge och Sveriges Farmaceuter har varit en del av utvecklingsarbetet som även kommer pågå en lång tid framöver. 

Eftersom regionerna (men inte öppenvårdsapoteken) har svårt att hinna ansluta till NLL inom utsatt tid har Regeringskansliet nyligen föreslagit att tidsfristen senareläggs till den 1 december 2025.

Genom att Sveriges Farmaceuter påverkar utvecklingen av NLL kommer förbättringar för många av våra medlemmar att ske på ett väldigt handgripligt sätt och NLL kan förhoppningsvis framöver minska en del av de arbetsmiljöproblem som vi ser på dagens öppenvårdsapotek.  

➡️ Läs om NLL

Forska!Sverige

Forska!Sverige verkar för att göra medicinsk forskning till en högre nationell prioritet - för hälsa och välstånd. Stiftelsens uppdrag är att informera om och väcka intresse kring betydelsen av medicinsk forskning för hälsa och välstånd vilket görs genom att förse beslutsfattare med faktaunderlag och skapa ett konstruktivt diskussionsklimat för förändring.

Sveriges Farmaceuter är representerade i ”Agenda för hälsa och välstånd” där 35 organisationer har gått ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning. Här verkar förbundet för att identifiera orsaker till att Sverige inte får ut mer av forskningen. Bland annat har Agenda för hälsa och välstånd presenterat 14 prioriterade åtgärder för att öka värdet av varje forskningskrona.

Varje år följs arbetet för dessa prioriterade åtgärdsförslag upp och resultatet presenteras i en granskningsrapport som kommuniceras till beslutsfattare på olika sätt. Forska!Sverige är en etablerad intressent som får genomslag i media och som politiker lyssnar på.

Genom att Sveriges Farmaceuter deltar i Forska!Sverige så kan vi påverka centrala beslutsfattare med en större tyngd.

➡️ Besök Forska!Sveriges hemsida

FIP

FIP är en internationell organisation för representanter inom farmaci, farmaceutisk forskning och farmaceutisk utbildning. Som en av FIPs 153 medlemsorganisationer, representerar Sveriges Farmaceuter våra medlemmar internationellt.

Årligen genomför FIP en internationell konferens där Sveriges Farmaceuters bland annat representeras av vår ordförande.

➡️ Besök FIPs hemsida

FRIHSK

Apotekare och receptarier har de senaste åren blivit allt fler inom hälso- och sjukvården. Uppdragen för farmaceuter i vården kan inkludera allt ifrån tillverkning till konsultationer med annan vårdpersonal och patienter. Trots detta har det hittills inte funnits enhetliga krav på vilken kompetens som krävs för dessa olika områden, utöver en farmaceutisk grundexamen.

FRIHSK, som står för Farmaceuters Roller i Hälso- och Sjukvården, är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Farmaceuters offentligsektion och Apotekarsocietetens sjukvårdsfarmacisektion, med målet att beskriva och utveckla några av de vanligaste rollerna för apotekare och receptarier inom hälso- och sjukvården.

Projektgruppen har identifierat sex vanliga roller för farmaceuter inom vården, som de vill arbeta vidare med. Som ett första steg har projektgruppen tagit fram detaljerade kriterier beskrivna för de farmaceuter som arbetar med rollområde klinisk farmaci. Med en matris som ska fungera som riktlinje för lämpliga lönelägen och utvecklingssteg, och som beskriver vilken kompetens som krävs för olika uppgifter, ska det bland annat bli lättare att utlysa tjänster på olika nivåer. Ramverket kan även användas för farmaceuter som vill utvecklas i sin yrkesroll.

Tanken är att motsvarande beskrivning för fler områden än klinisk farmaci ska tillkomma i det nationella ramverket framöver. Ramverket lanseras alltså stegvis, och projektgruppen tar gärna emot synpunkter.

Under ett webbinarium som genomfördes den 21 april berättade Matts Balgård och Celina Sving från projektgruppen mer om FRIHSK-projektet, och hur arbetet med att ta fram rollbeskrivningen för rollområde klinisk farmaci har gått till. Webbinariet spelades in och kan ses på Apotekarsocieteten webbplats.

Läs mer

Rollområde klinisk farmaci 
Process rollframtagning 
Pressmeddelande (2022-04-19)

Kontakt

Celina Sving
Projektsamordnare, Sveriges Farmaceuters Offentligsektion
celina.sving@regionuppsala.se

Matts Balgård
Projektsamordnare, Sektionen för sjukvårdsfarmaci, Apotekarsocieteten
matts.balgard@akademiska.se