">

Forskning

Forskande apotekare är centrala för att driva läkemedelsutveckling framåt samt att bidra till en bättre läkemedelsanvändning och högre patientsäkerhet på apotek och forskningen har ofta en direkt inverkan på människors hälsa och välbefinnande. Forskning som apotekare bedriver är även viktig för att synliggöra vår profession.

Forskning är en viktig fråga för förbundets medlemmar, framför allt för de som själva forskar, men det är även en viktig fråga för övriga medlemmar eftersom forskning kan visa på den nytta som professionen gör för samhället vilket i förlängningen kan leda till ökad status för professionen.

Forskning som apotekare bedriver är viktig men kräver rätt förutsättningar

Framgångsrik forskning inom läkemedelsområdet kräver långsiktighet, stabil finansiering och en god återväxt av forskande apotekare. Basanslagen till universiteten måste öka och grundforskningen stärkas. Forskningens oberoende ska värnas.

Forskning bedrivs inte av apoteksföretagen i dag

Forskning är en viktig grund för att visa på apotekens och apotekspersonalens bidrag till patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Forsknings- och utvecklingsarbete med fokus på apotekens verksamhet och patienters läkemedelsanvändning ur ett brett samhällsperspektiv har minskat betydligt efter omregleringen. Apoteket AB hade innan omregleringen ett forskningsansvar men detta har inte apotekskedjorna efter omregleringen.

Sveriges Farmaceuter kan bidra genom att hjälpa forskare under vissa förutsättningar

Sveriges Farmaceuter kan hjälpa forskare att genomföra exempelvis enkätundersökningar riktade till våra medlemmar för förutsatt att hanteringen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

För att förbundet ska kunna bevilja forskare att, genom förbundets försorg, kontakta medlemmar så ska följande uppfyllas:

  • Forskningsprojektet ska drivas av en disputerad forskare vilket styrks av examensbevis (examensarbeten uppfyller således inte detta krav)
  • Forskningsprojektet ska ha erhållit etiskt tillstånd vilket styrks av beslut från Etikprövningsmyndigheten
  • Forskningsprojektet bör ha ett syfte som är viktigt för förbundets medlemmar vilket styrks genom den forskningsplan som låg till grund för det etiska tillståndet
  • Ansvarig för forskningsprojektet ska betala den kostnad som genomförandet medför för förbundet

Vid frågor eller du vill ansöka om att genomföra en studie med hjälp av Sveriges Farmaceuter kontakta oss