Etiska frågor och riktlinjer

Farmaceuter kan ställas inför etiska dilemman i det dagliga arbetet oavsett vilken bransch de arbetar inom.

Ett etiskt dilemma uppstår när farmaceuten ska göra val mellan två lika oönskade alternativ; när inget av de handlingsalternativ som står till buds är eller känns riktigt bra. Det kan också vara att farmaceuten tvingas ta ställning i en svår fråga när det inte finns några självklara rätt eller fel svar samtidigt som det inte heller finns någon vägledning från skrivna regelverk eller given praxis. 

Etiska riktlinjer för farmaceuter:

  1. Farmaceuten har individens hälsa och välbefinnande som främsta mål.
  2. Farmaceuten respekterar individens självbestämmande, värderingar och inneboende värde.
  3. Farmaceuten respekterar individens integritet.
  4. Farmaceutens ger var och en uppmärksamhet oavsett vem personen är.
  5. Farmaceuten arbetar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt upprätthåller och utvecklar sin professionella kompetens till gagn för såväl enskilda individer som hälso- och sjukvården.
  6. Farmaceuten samverkar med kollegor, vårdpersonal och andra aktörer på läkemedelsmarknaden för att bota eller lindra ohälsa och för att främja hälsa.

De etiska riktlinjerna antogs av Sveriges Farmaceuter 2003. 

Den internationella farmaceutiska federationen (FIP) har utarbetat både en Code of Ethics for Pharmacists samt riktlinjer för Good Pharmacy Practice.


Funderar du på ett etiskt dilemma och vill ha stöd från förbundet?

➡️ Läs om Forum för Etikfrågor här

➡️ Kontakta Forum för Etikfrågor