Etiska frågor och riktlinjer

Farmaceuter kan ställas inför etiska dilemman i det dagliga arbetet i flera olika branscher eller sektorer

Ett etiskt dilemma uppstår när man ska göra val mellan två lika oönskade alternativ; när inget av de handlingsalternativ som står till buds är eller känns riktigt bra. Det kan också vara att man tvingas ta ställning i en svår fråga när det inte finns några självklara rätt eller fel eller någon  vägledning från skrivna regelverk eller given praxis. 

Etiska riktlinjer för farmaceuter:

  1. Farmaceuten har individens hälsa och välbefinnande som främsta mål.
  2. Farmaceuten respekterar individens självbestämmande, värderingar och inneboende värde.
  3. Farmaceuten respekterar individens integritet.
  4. Farmaceutens ger var och en uppmärksamhet oavsett vem personen är.
  5. Farmaceuten arbetar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt upprätthåller och utvecklar sin professionella kompetens till gagn för såväl enskilda individer som hälso- och sjukvården.
  6. Farmaceuten samverkar med kollegor, vårdpersonal och andra aktörer på läkemedelsmarknaden för att bota eller lindra ohälsa och för att främja hälsa.

De etiska riktlinjerna antogs av Sveriges Farmaceuter 2003. En GPP- God Apotekssed kompletterar riktlinjerna på apoteksområdet.

Den internationella farmaceutiska federationen (FIP) har utarbetat både en Code of Ethics for Pharmacists  samt riktlinjer för Good Pharmacy Practice,


Funderar du på ett etiskt dilemma och vill ha stöd från förbundet?

➡️ Läs om Forum för Etikfrågor här

➡️ Kontakta Forum för Etikfrågor