">

Etiska frågor och riktlinjer

Farmaceuter kan ställas inför etiska dilemman i det dagliga arbetet oavsett vilken bransch de arbetar inom. Ett etiskt dilemma uppstår när farmaceuten ska göra val mellan två lika oönskade alternativ; när inget av de handlingsalternativ som står till buds är eller känns riktigt bra. Det kan också vara att farmaceuten tvingas ta ställning i en svår fråga när det inte finns några självklara rätt eller fel svar samtidigt som det inte heller finns någon vägledning från skrivna regelverk eller given praxis. 

Den internationella farmaceutiska federationen (FIP) har utarbetat en Code of Ethics for Pharmacists och riktlinjer för Good Pharmacy Practice.

Sveriges Farmaceuter antog följande etiska riktlinjer år 2003:

1. Farmaceuten har individens hälsa och välbefinnande som främsta mål
 • Farmaceuten främjar individens hälsa och värnar ständigt behovet av effektiv och säker läkemedelsanvändning.
 • Farmaceuten stödjer individens läkemedelsanvändning med utgångspunkt i den enskildes läkemedelsrelaterade behov, till exempel genom rådgivning, dokumentation och uppföljning.
2. Farmaceuten respekterar individens självbestämmande, värderingar och inneboende värde
 • Farmaceuten behandlar patienten med empati, omsorg och respekt utifrån dennes behov.
 • Vård och behandling utformas och genomförs så långt detta är möjligt i samråd med patienten och med lyhördhet för patientens värderingar.
 • Farmaceuten respekterar varje individs inneboende värde i samklang med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
 • Om farmaceuten på grund av samvetsbetänkligheter inte anser sig kunna tillhandahålla visst läkemedel eller annan produkt, är han eller hon ändå skyldig att vidta åtgärder så att individens rätt att få tillgång till sådant läkemedel eller sådan produkt inte äventyras.
3. Farmaceuten respekterar individens integritet.
 • Farmaceuten skyddar konfidentiella uppgifter genom att iaktta sekretess, tillse att känslig information kodas etc. Konfidentiell information får endast föras vidare om det kan skydda individen eller andra från allvarlig skada, om lagstiftningen så kräver/tillåter eller om individen eller dennes ombud medger detta.
4. Farmaceutens ger var och en uppmärksamhet oavsett vem personen är.
 • Farmaceuten gör inte åtskillnad på individer på grund av sådant som etniskt ursprung, kön, ålder, språk, religion, politisk uppfattning eller sexuell läggning. Inte heller skall socialt ursprung, innehav av egendom, börd eller ställning i övrigt påverka farmaceutens bemötande.
 • Farmaceuten strävar efter att främja utveckling av läkemedel för utsatta grupper och där väsentliga behov finns.
 • Vid farmaceutens beslut om prioritering skall de enskilda individernas behov av läkemedelsbehandling vara styrande.
5. Farmaceuten arbetar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt upprätthåller och utvecklar sin professionella kompetens…

...till gagn för såväl enskilda individer som hälso- och sjukvården

 • Farmaceuten arbetar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, värnar om läkemedelskvalitet, patientsäkerhet samt en optimal användning och utveckling av läkemedel.
 • Farmaceuten eftersträvar en kontinuerlig professionell utveckling och har kunskap om de rättsregler och principer som gäller för yrkesutövningen, såsom Helsingforsdeklarationen och Good Pharmacy Practice.
 • Farmaceuten strävar efter att agera med kompetens och trovärdighet i alla kontakter med allmänheten, myndigheter och andra professioner.
 • Farmaceuten förmedlar kunskap om läkemedel och läkemedelsrelaterade frågor då enskilda individer eller grupper söker information
 • Farmaceuten behandlar vid djurförsök djur väl, skyddar dem mot onödigt lidande och följer gällande etiska och legala riktlinjer för sådan verksamhet.
 • En farmaceut som bedömer att den verksamhet som han eller hon deltar i står i strid med dessa riktlinjer bör informera arbetsledningen om sin ståndpunkt. Om farmaceuten därefter bedömer det nödvändigt skall han eller hon avbryta sitt deltagande i verksamheten.
 • Om farmaceuten får kännedom om att en kollega brister i lämplighet eller är oskicklig i yrkesutövningen, bör han eller hon vidta åtgärder så att detta uppmärksammas. Arbetsledare skall i samarbete med kollegor säkerställa att ärendet hanteras rättssäkert, respektera de inblandades integritet samt ge stöd åt dessa.
6. Farmaceuten samverkar med kollegor, vårdpersonal och andra aktörer på läkemedelsmarknaden...

...för att bota eller lindra ohälsa och för att främja hälsa.

 • Farmaceuten bidrar genom samverkan med andra professioner, myndigheter och företag till ökade kunskaper och erfarenheter. I detta arbete upprätthåller farmaceuten sitt oberoende och sin yrkesintegritet.
 • Farmaceuten främjar sitt yrkes anseende genom professionell och respektfull samverkan och genom upprätthållande av de riktlinjer som här presenterats.