2015-06-12

Ny läkarutbildning

Bakgrunden är Yrkeskvalifikationsdirektivet och en flerårig diskussion om huruvida den svenska läkarutbildningen uppfyller direktivets krav eller inte. Denna utredning kom egentligen ut för två år sedan men det är  först nu som den går på remiss. Under tiden har man kommit fram till att om man räknar år så är den svenska utbildningen bland de kortaste i EU men räknar man poäng blir bilden annorlunda.

Förslagen i korthet:

  • Förlänga läkarnas grundutbildning från 5,5 till 6 år och efter dessa 6 år får man ut sin läkarlegitimation. Som det är nu får man ju ut leg först efter 18 månaders AT-tjänstgöring.
  • En ny examensbeskrivning införs om i högre utsträckning betonar vetenskaplig och professionell kompetens och förmåga till medicinskt beslutsfattande.

Vi ger förslag om en skrivning om ökat utbyte mellan våra studenter och läkarstudenterna. Man nämner ”interprofessionellt teamarbete”, men i relativt vaga ordalag i remissen. Dessutom framför vi önskemål om en översyn även av våra utbildningar.

Remiss om ny läkarutbildning 150612

Nyheter

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

2016-01-22 14:07

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

2015-12-16 21:21

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2015-12-15 21:56

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...