2015-03-09

Kostnadsfria läkemedel till barn

Redan när regeringen tillträdde i höstas så gick man ut med att man skulle införa åtgärder för att FN:s barnkonvention skulle införlivas i svensk lag i än högre utsträckning. Detta är troligen ett led i detta.

Ur ett etiskt perspektiv är det svårt att säga nej till förslaget eftersom vi vet att det förekommer situationer idag då barn inte får den läkemedelsbehandling de ska ha på grund av ekonomiska skäl. Vi tycker dock att underlaget till arbetet är bristfälligt. Exempelvis så har man i utredningen inte presenterat några siffror på hur utbrett detta är och man vidrör inte heller andra ojämlikheter inom landstingen som torde påverka barnfamiljer.

Därför ett tillstyrkande men med observandum.

Läs hela remissvaret här 

Nyheter

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

2016-01-22 14:07

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

2015-12-16 21:21

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2015-12-15 21:56

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...