2015-09-01

Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel

Idag är det lite olika vad gäller hur landstingen faktureras för smittskyddsläkemedel. Det vill Socialdepartementet ändra på. De menar att sml-läkemedel  i första hand ska faktureras på landsting där patienten bor. Om det inte finns någon adress som patienten är knuten till så föreslås att det landsting där patientens förskrivare är verksam blir det betalande landstinget.

Vi lyfter i vårt svar det praktiska perspektivet. Det finns en risk att det kan bli en del problem med att fastställa bostadsort på grund av språkproblem, frånvaro av personnummer etc. Det får inte leda till en ökad arbetsbörda för apoteksfarmaceuten. Kostnadsansvaret för det IT-stöd som krävs är inte heller framlyft.

Remissvar Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel 150831

Nyheter

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

2016-01-22 14:07

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

2015-12-16 21:21

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2015-12-15 21:56

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...