2015-02-17

Förslag till ny modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå

Förbundets svar till UKÄ via Saco på remissen om utvärdering av forskarutbildningarna.

Bakgrunden är att man har fått i uppdrag att ta fram en modell för hur forskarutbildningar ska utvärderas.

Man har tidigare fått kritik för att den modell man använder när man utvärderar grundutbildningar i princip endast baseras på studenternas examensarbeten. Detta sätt att utvärdera har man valt att slopa helt vad gäller forskarutbildningarna. En viktig del är den så kallade självvärderingen där lärosätena får svara på en mängd frågor rörande kvalitet etc.

Läs hela remissvaret här

Nyheter

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

2016-01-22 14:07

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

2015-12-16 21:21

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2015-12-15 21:56

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...