2017-02-15 15 februari 2017, 12:19

Patientsäkerheten i fara på apoteken

Efter omregleringen av apoteksmarknaden 2009 har arbetsförhållandena på landets apotek försämrats avsevärt. Arbetsmiljön är så dålig att varannan farmaceut anger att patientsäkerheten hotas. Det visar en undersökning som Sveriges Farmaceuter presenterar idag.

 Arbetsmiljön har på många håll blivit oacceptabel. Omregleringen medförde ökad tillgänglighet med fler apotek och längre öppettider. Detta är naturligtvis uppskattat av kunderna. Men de som fått betala priset är landets apotekare och receptarier, som fått stressigare och betydligt sämre arbetsmiljö. Av dem som var anställda även före omregleringen uppger 70 procent att arbetsbelastningen blivit högre.

Arbetsbelastning och stress är en hälsorisk för medarbetarna men också en fara för kunderna på grund av risken för felexpedieringar och för lite tid till rådgivning. Apotekare och receptarie är legitimationsyrken och med det följer ett långtgående ansvar för rådgivning och läkemedelsexpediering. Legitimationen kan återkallas om allvarliga fel begås. Det ska finnas en legitimerad farmaceut på apoteket under hela öppettiden och endast legitimerade farmaceuter får expediera läkemedel. Därför är det oerhört viktigt att de ges möjlighet att arbeta i enlighet med kraven för legitimationen men nästan varannan svarande uppger att det förekommit att arbetsbelastningen medfört risk för felexpediering.

Undersökningen riktades till apotekare och receptarier som är medlemmar i Sveriges Farmaceuter och som arbetar på apotek. 73 procent svarade att arbetsbelastningen är hög och 68 procent upplever stress i mycket eller ganska hög utsträckning. Ensamarbete förekommer utan att någon riskanalys gjorts, vilket krävs i lagstiftningen. Risk för rån och tillgrepp av narkotikaklassade preparat gör att många känner rädsla och oro.

Det lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbetet har brister, visar enkätsvaren. 63 procent uppger att de inte finns något lokalt skyddsombud på arbetsplatsen och 35 procent av de svarande säger att det inte genomförs regelbundna skyddsronder på arbetsplatsen, något som är reglerat i Arbetsmiljöförordningen.

- Situationen är akut och allvarlig för både farmaceuter och patienter. Vi kräver att arbetsgivarna tar sitt ansvar för arbetsmiljön och följer lagstiftningen, säger Kristina Billberg Fritjofsson, ordförande i Sveriges Farmaceuter.

För mer information, kontakta Kristina Billberg Fritjofsson, ordförande i Sveriges Farmaceuter, 072-236 36 46, kristina.fritjofsson@sverigesfarmaceuter.se

Om enkäten

Ett frågeformulär som omfattade drygt 40 frågor kring arbetsmiljö skickades ut via epost till de 3187 medlemmarna i Sveriges Farmaceuter som arbetar på apotek som apotekare och receptarier. Svarsfrekvensen var 42 procent. Undersökningen pågick till den 10 januari 2017.

Ta del av Sveriges Farmaceuters arbetsmiljörapport här

Nyheter

18 december 2019, 15:22

Eva Arlander blir ny förbundsdirektör för Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter har rekryterat Eva Arlander som förbundsdirektör. Eva tillträder sin tjänst...

24 november 2018, 09:55

Sveriges Farmaceuter valde väg inför framtiden

Villkoren för medlemmarna på apoteksmarknaden, förbundets medlemsutveckling, samt utvecklingen fö...

25 september 2018, 00:00

Åhh nej, inte ännu ett särintresse med en egen dag!!!

Det är ju en fullständigt normal reaktion över alla dessa bemärkelsedagar som rullar in i parti o...