19 september 2016, 11:27

Patientsäkerheten i fara på svenska apotek

Nästan 30 procent av alla akuta sjukhusinläggningar på medicinkliniker[1] och hundratals dödsfall[2] beror på läkemedelsrelaterade problem Varje år.

Efter omregleringen av apoteksmarknaden har villkoren försämrats för farmaceuterna, dvs. apotekare och receptarier, som jobbar på våra apotek, att utöva sitt ansvar. Det har fått flera negativa konsekvenser. Den allvarligaste är att patientsäkerheten satts på spel.  Endast en utbildad farmaceut ska få iordningställa och lämna ut receptbelagda läkemedel till en kund. Skälet till det är att det krävs djup kunskap för att säkerställa att patienten får rätt medicin och korrekt rådgivning. Det kan vara fråga om liv och i värsta fall död. Fler dör till följd av felaktig läkemedelsanvändning än i trafiken.

En receptexpedition innehåller många moment man som kund kanske inte tänker på, bland annat att säkerställa att medicinen är till rätt person, att behandlingen är rimlig utifrån vilken åkomma patienten lider av, dess lämplighet tillsammans med andra läkemedel som patienten tar och dosering.

Med ökade vinstkrav i apoteksbranschen och tuffa kostnadsbesparingar låter vissa apotek personal som saknar kompetens sköta delar av recepthanteringen. Det kan röra sig om kassapersonal som fått ett par veckors utbildning. Att jämföra med apotekarnas fem år långa högskoleutbildning och receptariernas tre. Det är ett minimikrav att det endast är farmaceuter som får hantera receptbelagda läkemedel. Allt annat är hänsynslöst mot kunden. Dock är skrivningarna i Socialstyrelsens föreskrifter otydliga och lämnar öppningar för att ersätta farmaceuter med annan personal. Idag kan kryphål i föreskrifterna utnyttjas som inte bara innebär en risk för patienten utan även för farmaceuterna som riskerar att förlora sin legitimation, då de är ytterst ansvariga för expedieringen, även om någon annan iordningsställt receptet. Apoteken är en del av vårdkedjan och samma krav på kompetens måste ställas här som i övriga delar. Den som söker vård på en vårdcentral tar för givet att få sin diagnos ställd av en läkare.

Sedan 2011 har fackförbundet Sveriges Farmaceuter en nollvision mot läkemedelsrelaterade problem som orsakar skador och lidande för patienten och en kostnad för samhället på cirka tio miljarder kronor årligen. Det motsvarar nästan en tredjedel av den statliga budgeten för läkemedel [3].Vi behöver använda den kompetens som finns hos apotekens utbildade farmaceuter på ett bättre sätt. Fortsätter nuvarande trend att outbildad personal tillåts hantera receptbelagda läkemedel riskerar fler att skadas och dö och samhällets kostnader öka ytterligare.

Vi kräver därför tydliga föreskrifter som kräver att endast legitimerade farmaceuter ska lämna ut receptbelagda läkemedel.

Kristina Billberg Fritjofsson, leg. apotekare, ordförande i Sveriges Farmaceuter[1] Fryckstedt J, Asker-Hagelberg C. Läkemedelsrelaterade problem vanliga på medicinakuten. Orsak till inläggning hos nästan var tredje patient, enligt kvalitetsuppföljning. Läkartidningen. 2008;105 (12-13):894-8

[2] Winterstein, A.G, et al., Preventable drug-related hospital admissions. Ann Pharmacother, 2002; 36:1238-48 och Jönsson, A.K., et al., Fatal drug poisonings in a Swedish general population. BMC Clin Pharmacol, 2009;9:7.

[3] Regeringskansliet, Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting. Nationell läkemedelsstrategi. Artikelnummer: S2011.029 och S2009/679/HS

 

Nyheter

26 september 2016, 13:43

Dan Larhammar utsedd till Årets Farmaceut

Dan Larhammar, apotekare och professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet får...

19 september 2016, 11:27

Patientsäkerheten i fara på svenska apotek

Nästan 30 procent av alla akuta sjukhusinläggningar på medicinkliniker[1] och hundratals...

16 augusti 2016, 12:15

Använd farmaceuten i kampen mot antibiotikaresistens!

Idag undertecknade samtliga ordföranden inom den nordiska farmaceutunionen, NFU, en gemensam...