Ledighet

Får jag sommarsemester trots timanställning?

Jag har fått anställning som sommarvikarie på ett apotek, en timanställning. Precis som alla andra vill jag också vara lite ledig i sommar. Hur blir det med semester för mig?

Svar: För korta anställningar, till exempel sommarjobb, gäller samma semesterregler som för alla andra anställningar. Men när en visstidsanställning är kortare än tre månader kan arbetstagaren och arbetsgivaren komma överens om att ingen semester ska läggas ut. Timanställning är inte en anställningsform, det är en ersättningsform. Man är anställd på viss tid och med betalning per timme. Då man anställs specifikt för en kortare periods behov, i det här fallet för att täcka upp för ordinarie personals semestrar, har man vanligtvis inte semesterrätt alltså rätt till ledighet, utan man får semesterersättning som ett påslag på lönen. Ersättningen ska utgå utöver lön och vara specificerad. Kollektivavtal kan styra över regleringen kring detta, eller så kan man komma överens om annat. Denna överenskommelse ska då finnas skriftligen mellan dig och din arbetsgivare.

Tillgänglig på jobbmobil trots semester?

Min arbetsgivare vill att jag och mina kollegor ska finnas tillgängliga via jobbmobilen under semestern, utifall att det blir sjukdomsbortfall bland den arbetande personalen och det behövs täckas upp för. Är detta ok? Har jag rätt att säga nej?

Svar: Semesterlagen är en skyddslagstiftning, vilket innebär att du under semestern ska få möjlighet till vila och rekreation från arbetet. Du har därför ingen skyldighet att vara tillgänglig för arbetsgivaren under semestern. Dock är det inte förbjudet för arbetsgivaren att ställa frågan.

Vad gäller för sparade semesterdagar?

Vad är det som gäller för sparade semesterdagar? Kan man plocka ut dem först? Eller måste innevarande årets dagar användas innan de gamla kommer på fråga?

Svar: Kollektivavtalen reglerar möjligheten att spara semesterdagar till kommande år. Till skillnad från Semesterlagens regler så gäller inom apoteksvärlden att man har möjlighet att spara betalda semesterdagar till följande semesterår, dock med den enda begränsningen att antalet sparade semesterdagar inte sammanlagt får överstiga 30. Vidare finns ingen fastställd tidsgräns för hur länge man får spara semesterdagar.

Noteras bör dock om att regeln om att minst fyra veckors semester ska läggas under maj – september, om du och din arbetsgivare inte kommer överens om annat, innebär att du normalt inte kan spara de första 20 betalda semesterdagarna.

Syftet med Semesterlagens reglering av möjligheten till att spara semesterdagar till påföljande år är att en anställd, efter några års sparande, ska kunna få ut en längre sammanhängande ledighet för t.ex. längre resor eller andra intressen som kräver mera tid än vad som ryms inom den vanliga semestern. Under vissa förutsättningar har du alltså rätt att förlänga din hela årliga semesterledighet med minst fem sparade semesterdagar.

 

Avbryta tjänstledighet?

Jag har börjat studera igen men känner att jag inte vill fortsätta. Jag vill avbryta min tjänstledighet och återgå i arbete igen. Vad ska jag tänka på?

Svar: Önskar man avbryta sin utbildning har man rätt att återgå i arbete. Du underrättar arbetsgivaren om detta, vilken äger rätt att skjuta på återgången i upp till två veckor, har ledigheten pågått minst ett år är perioden en månad. Detta ska från arbetsgivaren meddelas genast till arbetstagaren i så fall och samtidigt meddela när återgång kan ske.

Arbetstagare som har varit tjänstledig för studier, ska när man återgår i arbete, vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som om man inte varit studieledig.

Tjänstledigt för studier vid anställning på apotek?

Jag undrar hur tidigt måste man ansöka om tjänstledighet för att studera om man jobbar på apotek?

Svar: Tjänstledighet för studier styrs via Studieledighetslagen och är ej avhängigt vilken arbetsgivare man har. Rätt till ledighet har man om man vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

Arbetsgivaren har rätt att skjuta på önskad studieledighet, dock som längst sex månader. Om studieledigheten skjuts upp, ska detta snarast meddelas arbetstagaren. Om den skjuts upp längre än sex månader och arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal, ska arbetsgivaren även meddela arbetstagarens fackliga organisation och få samtycke från densamma. Kom ihåg att din ansökan ska vara skriftlig. 

Ett tips är att använda följande formulering i din ansökan: ”Jag begär tjänstledigt för studier under förutsättning att jag antags till sökt utbildning”. Då faller din ansökan om tjänstledighet för studier automatiskt om du inte blir antagen och du behöver heller inte vänta med ansökan på grund av att du inte vet om du kommer in eller ej. 

Ansöka om semester om schemat inte är lagt ännu?

Jag har hört att man kan önska ledighet inom en viss tid och få det beviljat. Stämmer det eller hur fungerar det när man vill vara ledig och schemat inte är lagt än?  T.ex. om jag vill vara ledig två veckor och ta ut semesterdagar i oktober och schemat inte är lagt än.

Svar: Vi har i vårt kollektivavtal en bestämmelse som säger att: "Vid begäran om annan semester än huvudsemester under sommaren ska arbetsgivaren lämna besked om semester kan beviljas eller inte inom en månad från det att tjänstemannen begärt semester hos arbetsgivaren". Detta innebär att för annan semester än sommarsemester så kan man lämna ansökan "när man vill" men den enda garanti man har är att få svar inom 1 månad från det att ansökan lämnades. Man har således ingen garanti för att få semesterledighet beviljad.

Detta ska dock prövas utifrån perspektivet vad verksamheten klarar av. Om schemat är lagt eller inte ska i princip inte spela in. Men det finns arbetsgivare som hävdar att när väl ett schema är lagt så kan de inte bevilja semester. Någon sådan regel finns dock inte, utan varje ansökan ska prövas för sig. Arbetsgivaren ska alltid bedöma om det går att klara verksamheten trots att en medarbetare är ledig.

Tidigare återgång till arbete vid föräldraledighet - vad gäller?

Jag är föräldraledig i dagsläget med mitt yngsta barn. Jag ansökte om föräldraledighet året ut, men önskar komma tillbaka tidigare. Hur gör jag nu?

Svar: Du ska snarast kontakta arbetsgivaren och meddela att du önskar återgå i arbete. Gör det gärna både muntligt och skriftligt.

Två faktorer påverkar hur lång tid du som längst får vänta på återgång i arbete: avsedd längd på ledigheten och kollektivavtalade regleringar. Arbetsgivaren ska meddela dig när återgång kan ske.

Avbryta semester vid sjukdom?

Om jag blir sjuk under min semester, kan jag då avbyta den?

Svar: Ja, prata med din arbetsgivare snarast möjligt. Semester syftar till återhämtning och vila, därför har du rätt att avbryta semestern för att ta ut semesterdagarna vid ett senare tillfälle. Tänk på att du kan behöva skaffa ett läkarintyg som styrker att du har blivit sjuk.