Studieledighetslagen

Studieledighetslagen (Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning)

Rätt att vara tjänstledig för studier gäller dig som, när du söker ledighet, varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Arbetsgivaren kan inte neka dig ledighet för studier men har en möjlighet att skjuta ledigheten framåt. Om studieledigheten skjuts upp, ska detta snarast meddelas dig. Om ledigheten skjuts upp längre än sex månader och arbetsgivaren har kollektivavtal med en arbetstagarorganisation, ska arbetsgivaren även meddela arbetstagarens fackliga organisation och få samtycke från densamma. Det finns inga regler för hur långt i förväg man ska inkomma med en ledighetsansökan för studier, men givetvis är det bra att vara ute i god tid.

Om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal så krävs inget samtycke från den lokala fackliga organisationen för att skjuta upp ledigheten i mer än sex månader, utan arbetsgivaren kan göra detta ensidigt. Skjuts ledigheten upp i mer än två år, har arbetstagaren rätt att få pröva frågan om ledighetens förläggning i domstol. Detta kan du få hjälp med av oss.

Vad du väljer att studera behöver inte vara kopplat till ditt arbete, men rätten till ledighet för studier omfattas inte av självstudier. Dock innehåller varken lagen eller dess förarbeten några uttryckliga begränsningar med hänsyn till arten av den utbildning som skall medföra ledighet. Tvärtom betonas att någon begränsning av utbildningens art inte görs och vidare framhålls i princip att utbildning av alla slag, allmän och facklig utbildning likaväl som yrkesutbildning, bör omfattas av lagen. Enda egentliga kravet är fastställd studieplan.

Du beviljas studieledighet i den omfattning som krävs för studierna. Du kan alltså begära ledigt för terminerna och jobba övrig tid, som till exempel på sommaren mellan terminerna. Grunden gällande studieledighetsansökan är att den dels ska vara skriftlig, dels tidsbegränsad. Vid en förlängning av den tidsbegränsade studieledigheten kan arbetsgivaren neka och skjuta upp, alltså kan det vara en god idé att ansöka om ledighet för utbildningen i sin helhet.

Har du varit tjänstledig för studier är du tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som innan ledigheten. Önskar du avbryta dina studier, underrättar du arbetsgivaren om att du är på väg tillbaka och du har rätt att återgå i arbete.

Har studieledigheten pågått kortare tid än ett år, har arbetsgivaren rätt att skjuta på din återgång i arbete i upp till två veckor, har den pågått längre är återgångstiden en månad.

Arbetsgivaren kan inte säga upp eller avskeda dig för att du nyttjar din rätt till tjänstledighet för studier.

Är ni flera på samma arbetsplats som söker ledighet samtidigt och verksamheten inte kan bära detta, finns det regleringar i lagstiftningen om hur turordningen för ledighetsbeviljande ska ske.

Här hittar du lagen i sin helhet