Semester

Vi får ofta frågor om semestern i förbundets medlemsrådgivning. De grundläggande reglerna finns i Semesterlagen, men då många av lagens regler är dispositiva, dvs. att fackförbund och arbetsgivare kan komma överens om andra regler, så måste du hålla koll på om det i eventuellt gällande kollektivavtal finns regler som ersätter lagens regler.

Vi har samlat några av de vanligaste frågorna med svar nedan.

Hur mycket semester har jag rätt till

Semesterlagen är en viktig skyddslagstiftning som syftar till att ge alla anställda minst fem veckors 25 dagar) semester per år för vila och återhämtning. Du har rätt till din lagstadgade ledighet även om du inte tjänat in semesterlön för alla dagar (du har dock ingen skyldighet att ta ut obetald semester).  Har du påbörjat din anställning efter 31 augusti under semesteråret har du rätt till endast fem semesterdagar.

Du kan ha rätt till fler semesterdagar enligt ditt eventuella kollektivavtal eller ditt individuella anställningsavtal.

Antal semesterdagar enligt våra kollektivavtal inom Apoteksbranschen
Om du inte kommit överens med din arbetsgivare om fler semesterdagar så gäller enligt våra kollektivavtal följande:

Under året uppnådd ålder 

Antal semesterdagar

< 39  

 25

40 - 49  

 28

50 >    

 29

 

Du som kommer överens om att övertidsersättning inte ska utgå har rätt till ytterligare minst tre semesterdagar per år. Antalet semesterdagar för ej övertidsberättigad tjänsteman ska som lägst uppgå till 30. 

Hur och när ska semester förläggas

Enligt Semesterlagen har du rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni–augusti (huvudsemester). Det kan finnas andra regler i ditt eventuella kollektivavtal.

Inom Apoteksbranschen gäller enligt kollektivavtalen att du ”i möjligaste mån får en sammanhängande ledighetsperiod om fyra, dock minst tre veckor under perioden juni-augusti. Om verksamheten inte medger att mer än tre veckor förläggs sammanhängande, bör om möjligt den fjärde veckan utläggas under juni-augusti, dock ska minst fyra veckor utläggas under maj – september."

Förläggning av semester ska ske i samråd med dig som medarbetare. Gällande huvudsemestern ska arbetsgivare som har kollektivavtal förhandla med aktuella fackförbund medan det för annan semester än huvudsemestern räcker att samråda med dig.

Utgångspunkten är att arbetsgivaren ska göra vad som är möjligt för att tillgodose medarbetarnas önskemål.  

När ska jag söka semester och när får jag svar?

Du bör ansöka om semester i så god tid som möjligt. Gällande huvudsemester är det i vissa kollektivavtal reglerat när önskemål om huvudsemester ska lämnas in. I andra fall bestämmer arbetsgivaren tillsammans med aktuella fackförbund vilka datum som ska gälla. Besked om huvudsemesterns förläggning ska ske i god tid före semesterns början. Kolla med din arbetsgivare eller akademikerförening (om sådan finns) vad som gäller där du arbetar.  

Enligt kollektivavtal inom Apoteksbranschen gäller vid ansökan om annan semester än huvudsemester under sommaren att arbetsgivaren ska lämna besked om semester kan beviljas eller inte inom en månad från det att du ansökt om semester.

Rätt till ledig helg i anslutning till semester

Du som regelbundet arbetar helg har, enligt Semesterlagen, vid semesterledighet som omfattar minst fem dagar rätt till ledighet helgen omedelbart före eller omedelbart efter semesterledigheten. Omfattar semesterledigheten minst nitton dagar har du rätt till ledighet helgen omedelbart före och omedelbart efter semesterledigheten.

 

Har jag rätt att spara semester

Enligt Semesterlagen har du rätt att av de lagstadgade 25 semesterdagarna rätt att spara de betalda dagar som överstiger 20. Om du har rätt till fler än 25 semesterdagar med semesterlön, kan du komma överens med din arbetsgivare om att även spara de dagarna. Dagarna får sparas i upp till fem år. Det kan finnas andra regler i ditt eventuella kollektivavtal.

För dig som omfattas av våra kollektivavtal inom Apoteksbranschen är det reglerat att du har rätt att spara dagar upp till sammanlagt 30 sparade dagar.

Hur får jag ta ut sparade semesterdagar

Sparade semesterdagar är i första hand tänkt att de ska tas ut i ledighet och du kan inte kräva att du under pågående anställning ska få ut semesterdagar i pengar. Enligt Semesterlagen ska du ta ut dagarna senast det femte året efter det semesterår du sparade dem. Inom den tidsramen väljer du själv vilket år du ska ta ut dagarna. Du ska anmäla till arbetsgivaren att du planerar att ta ut sparade dagar. Andra regler kan gälla i ditt eventuella kollektivavtal.

Semester under uppsägningstid

Arbetsgivaren får inte utan ditt medgivande förlägga semester under din uppsägningstid. Blir du uppsagd på grund av arbetsbrist har du rätt att avstå från semester som lagts ut innan uppsägningstillfället. Det gäller inte om du blir uppsagd av personliga skäl eller säger upp dig själv.  

Undantag gäller för uppsägningstid som är längre än sex månader. Arbetsgivaren har då rätt att lägga ut semester på den del av uppsägningstiden som överstiger sex månader och du har inte rätt att avstå eventuell semester under den tid som överstiger sex månader.  

Semester och föräldraledighet

Som anställd småbarnsförälder har du rätt till både din årliga semester och till uttag av din föräldraledighet. Under tiden du är föräldraledig och tar ut föräldrapenning tjänar du (upp till en viss gräns) in semesterdagar.  

Läs mer om föräldraledighet här

Var vänder jag mig om jag har fler frågor som rör semester?

Du kan i första hand vända dig till din eventuella lokalförening: här hittar du kontaktinformationen

Alternativt kan du även höra av dig till vår medlemsrådgivning: här hittar du kontaktinformationen

Läs mer om semesterlagen här