Semester och apoteksanställd

Här finns aktuell information om de regler för semester som gäller för dig som är apoteksanställd.

Hur lång semester får man?

Om man inte har träffat en egen överenskommelse om antal semesterdagar så gäller enligt våra kollektivavtal följande:

Under året uppnådd ålder  Antal semesterdagar
< 39    25
40 - 49    28
50 >      29

Till tjänsteman som träffat överenskommelse med arbets­givaren om att förekomsten av övertidsar­bete kompenserats i lönen, utges ytter­li­gare tre semesterdagar per år. Antalet semesterdagar för ej övertidsberättigad tjänsteman ska lägst uppgå till 30. 

När ska man söka semester och när ska man få svar?

Beträffande huvudsemester, dvs. sommarsemester, gäller att arbetsgivaren ska förhandla/samverka med facket eller samråda med den anställde om dess för­läggning. Arbetsgivaren ska göra vad som är möjligt för att tillgodose de anställdas önskemål om hur mycket och när semestern ska förläggas. Detta innebär att du bör kolla med din akademikerförening vilka datum som gäller för angivande av önskemål eller önskemål om sommarsemester samt när man kan få besked.

När du ansöker om annan semester än huvudsemester under sommaren ska arbetsgivaren lämna besked om semester kan beviljas eller inte inom en månad före det att tjänstemannen ansökt semester hos arbetsgivaren.

Möjlighet att spara semesterdagar

Kollektivavtalen reglerar möjligheten att spara semesterdagar till kommande år. Till skillnad från Semesterlagens regler så gäller inom apoteksvärlden att man har möjlighet att spara betalda semesterdagar till följande semesterår, dock med begränsningen att antalet sparade semesterdagar inte sammanlagt får över­stiga 30. Det finns ingen fastställd tidsgräns för hur länge man får spara semesterdagar.

Noteras bör dock om att regeln om att minst fyra veckors semester ska läggas under maj – september, om du och din arbetsgivare inte kommer överens om annat, innebär att du normalt inte kan spara de första 20 betalda semesterdagarna.

Syftet med Semesterlagens reglering av möjligheten till att spara semesterdagar till påföljande år är att en anställd, efter några års sparande, ska kunna få ut en längre sammanhängande ledighet för t.ex. längre resor eller andra intressen som kräver mer tid än vad som ryms inom den vanliga semestern. Under vissa förutsättningar har du alltså rätt att förlänga din hela årliga semesterledighet med minst fem sparade semesterdagar.

Har du frågor om vad som gäller för uttag av förlängd semesterledighet eller sparade semesterdagar överlag så rekommenderar vi att du hör av dig till vår medlemsrådgivning.

Semester och föräldraledighet

Som anställd småbarnsförälder har du rätt till både din årliga semester och till uttag av din föräldraledighet. Du ska alltså aldrig behöva välja mellan dessa rättigheter när villkoren för var och en av dessa är uppfyllda.

Semesterledighet och föräldraledighet regleras i två olika lagar och konkurrerar inte med varandra. Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att varje anställd får ut sin årliga semester samt att de anställda som i enlighet med Föräldraledighetslagens reglering är berättigade till föräldraledighet kan utnyttja sin rätt. 

Hör av dig till vår medlemsrådgivning om du har frågor