Föräldraledighet

Enligt föräldraledighetslagen har du rätt att vara ledig för att ta hand om barn när de är små. Det finns sex olika former av ledighet som bland annat ger dig möjlighet att vara helt ledig under en längre period i samband med barnets födsel eller adoption samt ledighet för vård av sjukt barn. Du har också rätt att förkorta din arbetstid med upp till en fjärdedel. Utöver ledighet för vård av sjukt barn har du rätt till tre föräldraledighetsperioder per år.

Lämna besked om ledighet

Du behöver meddela din arbetsgivare minst två månader i förväg, eller så snart det är möjligt, att du planerar att vara föräldraledig samt hur länge ledigheten ska pågå. Observera att andra tidsgränser kan gälla i ditt eventuella kollektivavtal.  

Förläggning av föräldraledigheten

Ska du ta ut hel ledighet har du rätt att vara ledig den eller de dagar som du begär. Vid förkortad arbetstid får ledigheten spridas över arbetsveckans samtliga dagar eller förläggas till viss eller vissa av arbetsveckans dagar. Kommer du och din arbetsgivare inte överens om hur ledigheten vid förkortad arbetstid ska tas ut, ska arbetsgivaren anpassa sig till dina önskemål, om det kan ske utan ”påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet”. Arbetsgivaren kan endast i undantagsfall neka föräldraledighet och ska då kunna visa att det inte går att lösa situationen på något annat sätt exempelvis med befintlig personal eller genom att anställa en vikarie.   

Föräldraledighet och semester

När du är föräldraledig och tar ut föräldrapenning tjänar du in semesterdagar (med vissa begränsningar). Semesterlönegrundande frånvaro regleras i Semesterlagen.  

Föräldralön

Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal kan du ha rätt till föräldralön. Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning som Försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. Hur mycket föräldralön du kan få beror bland annat på vilket kollektivavtal du omfattas av och hur länge du har varit anställd.

Avbryta föräldraledighet

Du har rätt att avbryta din ledighet och komma tillbaka till arbetet när du vill. Har ledigheten pågått i mer än en månad kan arbetsgivaren skjuta på tillbakagången i en månad.

Förstärkt anställningsskydd i samband med föräldraledighet

Du har förstärkt anställningsskydd i samband med föräldraledighet och får inte sägas upp eller avskedas av skäl som har samband med ledigheten. Du kan dock sägas upp på grund av arbetsbrist. Är du föräldraledig på heltid och sägs upp på grund av arbetsbrist börjar inte uppsägningstiden att gälla förrän du kommit tillbaka till arbetet eller skulle ha kommit tillbaka enligt din anmälan om ledighet.

Här hittar du lagen i sin helhet https://lagen.nu/1995:584

Här hittar du information om de ersättningar du kan få från Försäkringskassan såväl före som efter barnets födelse eller adoption: Förälder - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)