Semester och semesterlagen

Vi får ofta frågor om semesterns längd och förläggning i förbundets medlemsrådgivning. Vi har samlat några av de vanligaste frågorna här.

De grundläggande reglerna finns i Semesterlagen. Men då många av lagens regler är dispositiva, dvs. att avtalsparter kan komma överens om andra regler, så måste man hålla koll på om det i gällande kollektivavtal finns regler som ersätter lagens regler.

När ska semestern förläggas?

Det är viktigt att komma ihåg är att det inte finns regler som ger den anställde rätt att själv bestämma om när semester ska förläggas. Man kan självklart begära att få semester när man själv önskar, men man kan inte vara säker på att arbetsgivaren kommer att bevilja ledighet enligt de önskemål man har. Dock finns i Semesterlagen 12 § en grundregel vad gäller sommarsemester att "om ej annat har avtalas, skall semesterledigheten förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti". Regeln är dispositiv och inom Apoteksbranschen finns i kollektivavtalet istället en ny regel som säger följande:

"Semesterledighet ska förläggas så, att tjänstemannen i möjligaste mån får en sammanhängande ledighetsperiod om fyra, dock minst tre veckor under perioden juni-augusti. Om verksamheten inte medger att mer än tre veckor förläggs sammanhängande, bör om möjligt den fjärde veckan utläggas under juni-augusti, dock ska minst fyra veckor utläggas under maj – september."

Hur lång semester?

I en kommentar till avtalstexten konstaterar parterna även att semesterlagen är en viktig skyddslagstiftning som syftar till att ge alla anställda minst fem veckors semester per år för rekreation och återhämtning. I enlighet med semesterlagen, ska arbetsgivaren förhandla med förbundet eller samråda med den anställde om förläggningen av huvudsemestern. Arbetsgivaren ska göra vad som är möjligt för att tillgodose de anställdas önskemål om hur mycket och när semestern ska förläggas och inte begränsa de anställdas möjligheter att framföra sina önskemål om semesterns längd.

Det finns följaktligen ingen regel som skulle begränsa möjligheten att ansöka om 4 eller 5 eller ännu flera veckors semester. Och en arbetsgivare ska då pröva om det är möjligt att bevilja den önskade ledigheten med hänsyn till verksamhetens behov. Begär därför så lång ledighet som du själv önskar, även om arbetsgivaren redan i förväg går ut och säger att arbetstagarna bara får begära om exempelvis 3 veckors sammanhängande semester.

På vissa avtalsområden finns bestämmelser som reglerar när man ska lämna önskemål om sommarsemester/huvudsemester. T.ex. för landstingsanställda gäller att arbetsgivaren och fack lokalt ska komma överens om tidpunkt då önskemål om huvudsemester ska vara inne.

Spara semester?

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att arbetsgivaren har en skyldighet att under semesteråret lägga ut all årets semester om du så önskar. Rätten att spara årets betalda överskjutande semesterdagar, dvs. överstigande 20 dagar (man måste normalt ta ut 20 betalda semesterdagar), är något som anställd förfogar över och arbetsgivaren kan inte ensidigt tvinga en anställd att spara dessa dagar. Vill du dessutom ta ut sparad semester så finns vissa speciella regler om detta, men de redogör vi inte för här.

Finns det några begränsningar i möjligheten att begära semester?

Semesterlagen är en viktig skyddslagstiftning som syftar till att ge alla anställda minst fem veckors semester per år för rekreation och återhämtning. I enlighet med Semesterlagen, ska arbetsgivaren förhandla med förbundet eller samråda med den anställde om förläggningen av huvudsemestern. Arbetsgivaren ska göra vad som är möjligt för att tillgodose de anställdas önskemål om hur mycket och när semestern ska förläggas. Arbetsgivaren ska inte begränsa de anställdas möjligheter att framföra sina önskemål om semesterns längd.

Det finns följaktligen ingen regel som skulle begränsa möjligheten att ansöka om 4 eller 5 eller ännu flera veckors semester. Arbetsgivaren ska då pröva om det är möjligt att bevilja den önskade ledigheten med hänsyn till verksamhetens behov. Begär därför så lång ledighet som du själv önskar, även om arbetsgivaren redan i förväg går ut och säger att anställda bara får begära exempelvis 3 veckors sammanhängande semester.

Vissa arbetsgivare har uppmanat de anställda att ansöka om ledighet vissa specificerade perioder. Det är inte förbjudet för en arbetsgivare att gå ut med information om hur man önskar att de anställda ska ange sina önskemål. En arbetsgivare kan ju till exempel vilja informera om att möjligheten att få en sammanhängande ledighet av viss längd ökar om man önskar semester under en viss specificerad period. Detta får inte innebära att man begränsar den anställdes rätt att fritt ange önskemål.  Om du fått dylik information, kontakta gärna din akademikerförening och stäm av med dem eller kontakta förbundets medlemsrådgivning.

Här hittar du kontaktuppgifter till din akademikerförening

För mer information om vad som gäller för dig, hör av dig till vår medlemsrådgivning!

Kontakt

Medlemsrådgivning

Ställ din fråga här!

Eller ring in till medlemsrådgivningen:

Tel: 08-507 999 00
Måndag 13.00-16.00
Tisdag 13.00-16.00
Torsdag 9.00-12.00
Fredag 9.00-12.00

Medlemsregistret

Tel 08-507 999 50
Mån-fred 8.30 - 15.00.
Lunchstängt 12.00 – 13.00