Medbestämmandelagen MBL

Medbestämmandelagen (MBL) reglerar förhållandet mellan dig som anställd och din arbetsgivare. Här finner du samlad information om vad lagen innebär för dig som anställd.

MBL

Sedan den 1 januari 1977 gäller Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Syftet med medbestämmandelagen är att ge arbetstagarna medinflytande och medbestämmande i viktiga frågor. Det innebär att arbetsgivaren har dels en informationsskyldighet, dels en förhandlingsskyldighet. Informationsskyldigheten innebär att arbetsgivaren löpande ska ge information om verksamhetens utveckling produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpolitiken. Förhandlingsskyldigheten innebär att arbetsgivare är skyldiga att förhandla med arbetstagarparten innan beslut fattas i frågor som rör viktigare förändring av verksamheten eller av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare.

Förhandlingsskyldigheten gäller vid alla viktiga förändringar på arbetsplatsen, såväl frågor som rör anställningsvillkoren för medlemmarna som arbetslednings- och företagsledningsfrågor. Det är den fackliga organisation som äger kollektivavtalet som har förhandlingsrätten. Det är arbetsgivaren som fattar beslut men förhandlingsskyldigheten måste uppfyllas innan beslut fattas. Den fackliga organisationen har rätt att ta del av information, utreda och uttrycka sin mening innan beslutet fattas. Facket har också möjlighet att kräva förhandling i andra frågor.