Avtalen inom staten

För de statliga avtalen är Sveriges Farmaceuter representerade i en förbundsgemensam förhandlingsdelegation genom Saco-S. Saco-S är en sammanslutning av 20 Saco-förbund för statligt anställda akademiker. Det högsta beslutande organet för Saco-S heter Representantskapet och fattar det slutgiltiga beslutet om avtalen ska antas eller förkastas.

En avtalsrörelse inom statens avtalsområde avser oftast en omförhandling av befintliga avtal och att förhandling sker under fredsplikt. Tanken med tillsvidareavtal är att skapa mer stabila förutsättningar för ett långsiktigt arbete med löner och anställningsvillkor.

Arbetsmarknadens parter inom industrin har på grund av Corona-pandemin beslutat att skjuta fram avtalsrörelsen till hösten. Detta påverkar sannolikt även avtalen inom staten då inget märke sätts under våren 2020. Läs den senaste informationen på Saco-S hemsida

Kollektivavtalen inom den statliga sektorn är tillsvidareavtal och parterna har ännu inte inlett sina förhandlingar.

Normal tidslinje för avtalen inom staten

April: I samband med att märket sätts, begärs omförhandling av avtalen. Detta gäller både för stat och kommuner/regioner.

April – juni: inriktningsbeslut fattas. Förhandlingsdelegationen beslutar vilka frågor som ska drivas utifrån medlemsförbundens input. Delegationen förhåller sig till märket som satts genom industriavtalen.

Augusti-oktober: förhandlingar pågår

1 oktober: kollektivavtalen ska vara omförhandlade. Ny lydelse gäller.