Avtalen inom kommuner och regioner

För kollektivavtalen inom kommuner och regioner är Sveriges Farmaceuter representerade i en förbundsgemensam förhandlingsdelegation genom Akademikeralliansen. Akademikeralliansen är en sammanslutning av 16 Saco-förbund för kommuner, regioner och kommunala företag. Det högsta beslutande organet för Akademikeralliansen heter Representantskapet där alla de 16 Saco-förbunden finns representerade. Representantskapet fattar det slutgiltiga beslutet om avtalen ska antas eller förkastas.

Kollektivavtalen inom kommuner/regioner är tillsvidareavtal. Det innebär att avtalsrörelsen inom dessa avtalsområden endast avser en omförhandling av befintliga avtal och att förhandlingar sker under fredsplikt. Tanken med tillsvidareavtal är att skapa mer stabila förutsättningar för ett långsiktigt arbete med löner och anställningsvillkor.

Avtalsrörelsen har skjutits fram

I januari 2020 lämnade AkademikerAlliansen sina yrkanden på villkorsavtalet (Allmänna Bestämmelser) till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona och förhandlingstider sattes ut.

På grund av corona-pandemin har arbetsmarknadens parter bestämt att ta paus i avtalsförhandlingarna och flyttat fram avtalens giltighet till hösten.

AkademikerAlliansen räknar med att återuppta förhandlingarna tidigast efter sommaren.

Normal tidslinje för avtalen inom kommuner och regioner

April: I samband med att märket sätts, begärs omförhandling av avtalen. Detta gäller både för stat och kommuner/regioner.

April – juni: inriktningsbeslut fattas. Förhandlingsdelegationen beslutar vilka frågor som ska drivas utifrån medlemsförbundens input. Delegationen förhåller sig till märket som satts genom industriavtalen.

Augusti-oktober: förhandlingar pågår

1 oktober: kollektivavtalen ska vara omförhandlade. Ny lydelse gäller.