07 december 2020, 13:00

Sveriges Farmaceuter tecknar nytt kollektivavtal med Svensk Handel

Under de gångna veckorna har förbundets avtalsförhandlingar med motparten Svensk Handel pågått för att teckna nytt kollektivavtal inom apotek, något som omfattar cirka 2700 av förbundets medlemmar. Nu är avtalet tecknat och innehåller bland annat ökade avsättningar till deltids-/flexpension samt ett partsgemensamt arbete med tillämpningsanvisningar för schemaläggning och huvudarbetsplats.

Den 1 december löpte kollektivavtalen som Sveriges Farmaceuter tecknat med Svensk Handel ut. Förhandlingarna drog ut på tiden då Sveriges Farmaceuter bedömde att det rådde en otillräcklig balans mellan förbundets och motpartens yrkanden och att en acceptans av motpartens bud hade inneburit en allt för stor försämring för medlemmarna.

Sveriges Farmaceuters avtalsyrkanden innefattade tre huvudområden;

  • lön
  • trygghet i arbetslivet genom kompetensutveckling och pension
  • ett hållbart arbetsliv genom arbetsmiljö och arbetstid.

Motparten Svensk Handels första avtalsyrkanden bestod initialt av en omfattande paketlösning med totalt 7 bilagor och innefattade bland annat ersättningsnivåer, arbetstider och anställning/upphörande. 

-          I alla avtalsförhandlingar är det ett givande och tagande. Vi fick gehör för våra viktigaste frågor, och lyckades även hålla emot motpartens yrkanden som hade inneburit försämringar för våra medlemmar, vi är väldigt nöjda med slutresultatet, säger Martina Perzanowska, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.  

Det nya avtalet innehåller bland annat beslut om att två partsgemensamma arbetsgrupper tillsätts för att diskutera tillämpningsanvisningar gällande schemaläggning och huvudarbetsplats. Arbetet i arbetsgrupperna ska vara klart senast den 31 december 2021.

-          En av våra viktigaste framgångar i förhandlingarna är att partsgemensamma arbetsgrupper ska tillsättas. I en av grupperna kommer vi bland annat diskutera frågan om huvudarbetsplats och utlåning, däribland geografiska begräsningar, merkostnader för medarbetaren, arbetsskyldighet, med mera, säger Martina Perzanowska.

Avtalet innehåller även bestämmelser om deltids- och flexpension samt årets lönerevision, som även var en av förbundets mest prioriterade frågor. Märket är avtalat till 5,4 % inklusive en avsättning till deltidspension om totalt 0,4 %. Avtalsperioden omfattar 1 december 2020 till 30 april 2023 där avtalets sista år är uppsägningsbart.

-          Vi har enats om att årets lönerevisioner ska ske skyndsamt, något som förbundet var mycket tydliga med i förhandlingarna. Vi har särskilt betonat att en skyndsam hantering behövs för föräldralediga och långtidssjukskrivna, säger Martina Perzanowska.

I enlighet med det märke som sattes för industrisektorn, och som gäller för majoriteten av Sveriges arbetsmarknad, blir inte lönerevisionen retroaktiv från maj 2020, utan gäller från och med den 1 december 2020.

Nytt i avtalsöverenskommelsen är partsgemensamma ”Riktlinjer avseende fackligt förtroendevalda inom apoteksbranschen”, vägledande riktlinjer som ger ett tydligt signalvärde för förbundets fackligt förtroendevaldas ställning ute på arbetsplatserna.

Det nya avtalet gäller i 29 månader, träder i kraft 1 december och gäller till och med den sista april 2023.

Du som är medlem i förbundet och omfattas av avtalet har fått en mer detaljerad beskrivning av förändringarna i avtalet skickat till den mejl du har registrerat hos förbundet, avtalet finns tillgängligt i sin helhet här. 

Presskontakt: Nathalie Ahnemark Levin, nathalie.ahnemark@sverigesfarmaceuter.se, 070-939 99 11

 

11 december 2020, 14:32

Avtalsnytt samt frågor och svar om apoteksavtalen

Måndagen den 7 december stod det klart att nya kollektivavtal ska gälla för apoteksanställda...

07 december 2020, 13:00

Sveriges Farmaceuter har nu tecknat nytt kollektivavtal med Almega

Under de gångna veckorna har förbundets avtalsförhandlingar med motparten Almega pågått för att...

07 december 2020, 13:00

Sveriges Farmaceuter tecknar nytt kollektivavtal med Svensk Handel

Under de gångna veckorna har förbundets avtalsförhandlingar med motparten Svensk Handel pågått fö...

01 december 2020, 15:18

Nya avtal mellan Saco-S och Arbetsgivarverket tecknade

För kollektivavtalen inom staten är Sveriges Farmaceuter representerade i en förbundsgemensam...

01 december 2020, 11:13

Apoteksavtalen - förhandlingarna fortsätter

Kollektivavtalen inom apotekssektorn som omfattar cirka 3200 av förbundets medlemmar har löpt ut....