Etik

Etik kan sägas vara den norm eller det regelverk som vi satt upp för hur vi ska bete oss i samhället. Varje samhälle skapar utifrån denna norm sina lagar och regler. Olika internationella organisationer, som t.ex. Europarådet och FN, ställer genom resolutioner och deklarationer också upp normer för hur vi bör förhålla oss till varandra i världen.

Sådana grundläggande värderingar i ett samhälle ”vidareutvecklas” så att t ex olika yrken skapar sina specifika yrkesetiska regler. På det farmaceutiska området har den internationella farmaceutiska federationen (FIP) utarbetat både en Code of Ethics for Pharmacists och riktlinjer för Good Pharmacy Practice. 
 
Inom Sveriges Farmaceuter finns Etikforum, som arbetar för att alla medlemmar ska ha en yrkesetisk grund i sin professionella verksamhet. Etikforum bevakar händelser som kan påverka farmaceuternas yrkesutövning utifrån etiska aspekter, men vill även stimulera till debatt i yrkesetiska frågor. Inom Etikforumhar sex etiska riktlinjer för farmaceuter i Sverige utarbetats.

Varför behöver en yrkeskår etiska regler?

Farmaceuter och andra professioner kan ställas inför etiska dilemman i det dagliga arbetet. Det är situationer där man måste göra val, som är svåra därför att man inte kan få vägledning från skrivna regelverk eller given praxis. Ett enkelt exempel på vad det kan innebära för en farmaceut på apotek är en situation där en patients/kunds önskemål står emot patientens/kundens bästa ur hälsosynpunkt. Båda aspekterna - kundens egna önskemål och kundens hälsa - måste farmaceuten ta hänsyn för att handla i enlighet med våra principer för hur en patient/kund ska bemötas. I en sådan situation kommer farmaceuten, hur han/hon än väljer att göra, att gå emot någon etisk princip. I sådana situationer är de etiska riktlinjerna ett stöd. Men den enskilda farmaceuten måste alltid väga samman sin egen erfarenhet och reflektera över vilket handlingssätt som han/hon ska välja i den aktuella situationen.

Varje farmaceut har ansvar för sina beslut och handlingar. Varje beslut kräver ett medvetet ställningstagande. Det här är inget som farmaceuter eller andra yrkesgrupper kan ägna så mycket tid åt i det dagliga, ofta stressiga, arbetet. Därför är det bra, och viktigt, att ha tänkt igenom hur man ska kunna handla etiskt i olika situationer, innan de inträffar. Exempelvis kan man på sin arbetsplats se till att få tid för att diskutera ”svåra fall” från den egna vardagen, med sina arbetskamrater och kanske någon utomstående.

Lär mer om etiska riktlinjer för farmaceuter.