Trakasserier

Ingen ska behöva utsättas för trakasserier på jobbet. Men det händer och då måste arbetsgivaren agera kraftfullt och vidta åtgärder så att trakasserierna upphör och inte sker igen. 

Känner du dig trakasserad eller har du varit med om ett ofredande? Du kan antingen vända dig till huvudskyddsombudet på din arbetsplats, kontaktuppgifter hittar du här. Du kan även höra av dig till ditt lokala skyddsombud. Om ett lokalt skyddsombud finns på din arbetsplats hittar du kontaktuppgifterna på ditt intranät. I annat fall, kontakta oss så hjälper vi dig med kontaktuppgifter, forhandling@sverigesfarmaceuter.se

Nedan följer rekommendationer kring hur du kan agera om du blivit utsatt för trakasserier. 

1. Ta dina känslor på allvar

Om du känner obehag efter en händelse, fundera på varför. Utgå inte ifrån att du ska behöva tåla saker som du upplever som jobbiga, som sexistiska skämt eller jargong.

Sexuella trakasserier definieras i Diskrimineringslagen som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier kan vara både verbala (såsom ovälkomna skämt eller inviter), fysiska (såsom ovälkommen beröring) och icke-fysiska (som en pornografisk bild). Din upplevelse är viktig.

2. Var inte tyst, säg ifrån

Tydliggör i första hand för den som kränker dig att det är ovälkommet. Kan du inte säga ifrån till personen som kränker, ta upp det med din närmaste chef. Du kan också prata med ditt fackliga ombud eller skyddsombudet på arbetsplatsen. Du kan som medlem självklart också kontakta förbundets medlemsrådgivning. 

Om det är chefen som har kränkt dig, vänd dig till chefens chef eller HR-avdelningen. Arbetsgivaren har nämligen en skyldighet att utreda, agera och vidta åtgärder så att trakasserierna upphör. Utredningsskyldigheten inträder direkt när du talat om att du blivit utsatt. Du har rätt att bli tagen på allvar och få stöd från arbetsgivaren. I samtalen med arbetsgivaren kan du ta med dig ett fackligt ombud eller en kollega du litar på.

3. Dokumentera

Om beteendet inte upphör, dokumentera vad som händer och spara meddelanden som känns olustiga. Fortsätt informera arbetsgivaren. Den kan vara bra att veta att arbetsgivaren är skyldig att utreda vad som har hänt även om inga bevis finns.

Vad händer om arbetsgivaren konstaterar att en kränkning skett

Visar arbetsgivarens utredning att en kränkning har skett ska de vidta åtgärder. Det kan handla om tillsägelse, varning, omplacering, uppsägning eller, i de allra allvarligaste fallen, avsked.

Vad händer om arbetsgivaren inte gör något

Vänd dig sig till facket, eller till Diskrimineringsombudsmannen om du inte är fackligt ansluten.

Se till att du kan visa på när du talade om för arbetsgivaren att du blivit utsatt. Om arbetsgivaren inte tar din anmälan på allvar och inte skyndsamt inleder en utredning kan arbetsgivaren bli skyldig att betala diskrimineringsersättning.

Kan jag bli av med jobbet?

Det ska du inte bli. Diskrimineringslagen har ett repressalieförbud som innebär att den som påtalar eller anmäler trakasserier inte ska utsättas för någon bestraffning. Det gäller inte bara den som blivit utsatt utan också personer som sett eller hört talas om att diskriminering eller trakasserier förekommer på arbetsplatsen.

Bryter arbetsgivaren mot förbudet kan denne bli skyldig att betala diskrimineringsersättning.