Vanliga frågor och svar om arbetsmiljö

Vad innebär fysisk arbetsmiljö?

Fysisk arbetsmiljö innefattar bland annat ergonomi, temperatur på din arbetsplats, surrande bakgrundsljud, dålig luft, besvärliga arbetsställningar, mer mer. En dålig fysisk arbetsmiljö kan leda till både olyckor och sjukdomar och investeringar i arbetsmiljön lönar sig.

Hemsidan Arbetsmiljöforum har samlat information om lagstiftning och rekommendationer som rör din fysiska arbetsmiljö. Läs mer här

Vem ansvarar för min arbetsmiljö?

I arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och i kollektivavtal står det hur vi ska ha det på våra arbetsplatser och om vad vi kan göra för att förebygga ohälsa. Arbetet ska anpassas till dig – inte tvärt om. Arbetsmiljölagen omfattar allt arbete och alla typer av arbeten. Det spelar ingen roll var du fysiskt arbetar eller om du jobbar offentligt eller privat. Lagen gäller även om du studerar.

Det är alltid din arbetsgivare har huvudansvaret för arbetsmiljön och ansvarar också för att det finns den företagsvård som krävs. Arbetsmiljölagen slår dock fast att den goda arbetsmiljön bygger på samverkan mellan dig som anställd och din arbetsgivare. Det sker oftast inom ramen för det löpande arbetet, men det är också vanligt att man utser skyddsombud eller bildar skyddskommittéer. Alla medarbetare är dock skyldiga att påtala problem, risker och möjliga förbättringar. Arbetsgivaren kan inte veta om ingen säger något, så prata med arbetsgivaren om du upplever arbetsmiljöproblem.

Om du har problem med din arbetsmiljö ska du kontakta din närmaste chef. Om ingenting händer eller om de åtgärder som görs inte är tillräckliga, kontaktar du ditt skyddsombud som i sin tur tar upp problemet med chefen. Om det fortfarande inte rättas till ska skyddsombudet vända sig till huvudskyddsombudet eller till Arbetsmiljöverket.

Hur kan jag förbättra min arbetsmiljö?

Din arbetsmiljö är viktig, därför är det en god idé att själv engagera dig för att förbättra den! Varför det är viktigt att engagera sig i sin arbetsmiljö:

  • Arbetsmiljölagen är en samverkanslag och alla har ansvar för att samverka till en bra arbetsmiljö.
  • Arbetsgivaren har det yttersta juridiska ansvaret enligt lag
  • Du som arbetstagare kan framföra förslag på arbetsmiljöåtgärder till din chef eller till skyddsombudet på din arbetsplats.
  • Om alla tar ansvar utifrån sin roll så skapar alla en möjlighet till att arbetsplatsen blir en miljö där alla trivs och kan utföra sitt arbete och må bra.
  • Förbundet behöver att våra medlemmar engagerar sig på så sätt blir vi starka och har större möjlighet att växa och driva frågor som gagnar våra medlemmar 

Det finns tre huvudsakliga vägar genom vilka du kan engagera dig fackligt för din arbetsmiljö:

1) Du kan bli vald som skyddsombud på din arbetsplats
2) Du kan vara ett språkrör för dina kollegor och bevaka att arbetsgivaren lever upp till de lagkrav som finns enligt Arbetsmiljölagen.
3) Du kan vara skyddsombud inom den lokala fackliga klubben hos din arbetsgivare

Kontakta din akademikerförening för mer information

 

Vad händer om jag skadar mig på min arbetsplats?

Om du skadar dig på arbetsplatsen, eller på väg till eller från arbetet, kan du få ersättning från försäkringskassans arbetsskadeförsäkring. Försäkringen gäller för alla som förvärvsarbetar: anställda, uppdragstagare och egenföretagare. Drabbas du av en arbetsskada, ska du genast meddela arbetsgivaren och skyddsombudet på din arbetsplats. Om anmälan görs via Arbetsmiljöverket så går anmälan om arbetskada automatiskt både till Försäkringskassan och till AFA.

Du kan söka ersättning från Försäkringskassans arbetsskadeförsäkring i följande situationer:

  • Om du tjänar mindre pengar för att du till exempel måste byta arbetsuppgifter eller gå ner i arbetstid på grund av arbetsskada.
  • Om du på grund av din arbetsskada har kostnader för tandvård, särskilda hjälpmedel eller sjukvård utomlands.
  • Om du har en arbetsskada men inte kan få sjukpenning eller om din sjukpenning är låg, kan du ansöka om arbetsskadesjukpenning.
Vad gäller för psykosocial arbetsmiljö?

I arbetsmiljön ingår psykosociala aspekter, såsom hur man mår i samspelet med sina kollegor, stress på jobbet, kränkande särbehandling med mer. Dessa är exempel på psykosociala frågor och ska hanteras inom det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. 

Arbetsmiljöverket har flera föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet med dessa föreskrifter, är att skapa en trivsam, positiv och utvecklande arbetsmiljö. De gör att arbetsgivarens ansvar för den psykosociala arbetsmiljön blir tydligare.

 

Vad är skillnaden mellan ett skyddsombud och en skyddskommitté?

Skyddsombud

Om du arbetar på en arbetsplats med minst 5 anställda ska det finnas ett eller flera skyddsombud. Skyddsombuden utses av den lokala fackklubben eller direkt av de anställda själva. Skyddsombudet företräder dig i arbetsmiljöfrågor, och deltar bl a vid planering av förändringar i lokalerna och vid omorganiseringar. Arbetsmiljölagen ger bland annat skyddsombudet rätt att avbryta verksamheten på en arbetsplats om arbetet innebär omedelbar eller allvarlig fara för liv och hälsa.

Här hittar du som är skyddsombud information om ditt uppdrag

Skyddskommitté

Skyddskommittén fungerar som ett rådgivande organ till arbetsledningen och utses på arbetsplatser där minst 50 anställda arbetar regelbundet. Den består av både arbetsgivarrepresentanter, fackliga företrädare och minst ett skyddsombud.

Rekommendationen är att kommittén träffas minst 4 gånger per år och uppgiften är att lägga arbetsmiljöaspekter på all slags planering av verksamheten som har med arbetsmiljöfrågor att göra. Den som finns med som ledamot av en skyddskommitté har rätt till ledig tid, lön och utbildning. Förtroendemannalagens regler gäller för de ledamöter som har utsetts av förbund som har kollektivavtal med den aktuella arbetsgivaren.

Vad gör Arbetsmiljöverket?

Arbetsmiljöverket arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Vem som helst kan ringa Arbetsmiljöverkets svarstjänst och prata om sin arbetsmiljö på sin arbetsplats! Du kan vara anonym.

Via sin hemsida erbjuder dessutom Arbetsmiljöverket ett antal olika informativa utbildningar som kan vara värdefulla för dig om du vill lära dig mer om arbetsmiljöfrågor.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.