Din arbetsmiljö

Fysisk arbetsmiljö

Fysisk arbetsmiljö omfattar bland annat ergonomi, temperatur, ljud och ljus. Arbetsmiljöforum har samlat information om lagstiftning och rekommendationer som rör din fysiska arbetsmiljö. 

Läs mer här 

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö handlar om att främja en god arbetsmiljö där alla kan trivas, må bra och prestera väl på jobbet. Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) reglerar många aspekter som arbetsbelastning, arbetstid, arbetstidens förläggning, kunskapskrav, mål, kränkande särbehandling etc.

Läs mer här:

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter 

Vad är OSA - organisatorisk och social arbetsmiljö?

Ansvara för arbetsmiljön

Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för att förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en bra arbetsmiljö att arbeta i. Du som medarbetare ansvarar för att följa lagar och regler, rapportera risker, eventuella tillbud och olyckshändelser samt bidra till ett gott arbetsklimat. I Arbetsmiljölagen finns regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare samt om skyddsombudens verksamhet.

Läs arbetsmiljölagen här

Ansvara för arbetsmiljön: försäkringsskydd vid hemarbete

Som anställd omfattas du generellt av en eller två arbetsplatsförsäkringar. Den ena är lagstadgad och administreras av Försäkringskassan, den andra är kollektivavtalad (TFA, TFA-KL eller PSA) och administreras av försäkringsbolaget AFA. Försäkringarna styrs av samma princip och kompletterar varandra. 

Försäkringsskyddet är dock inte heltäckande vid distansarbete. Råkar du ut för en olycka i hemmet när du arbetar, gäller, till skillnad från när du arbetar fysiskt på din arbetsplats, att olyckan i står i påtagligt och direkt samband med förvärvsarbete som utförs. Du ska alltså ha skadat dig när du utfört dina arbetsuppgifter, exempelvis suttit vid datorn och svarat på mejl. Är du i stället exempelvis på väg till köket för att hämta kaffe, är du sannolikt inte skyddad vid ett olycksfall eftersom olyckad inte orsakats direkt av arbetet.

Läs mer hos Akademikerförsäkring

Läs mer hos AFA-försäkring

Om arbetsmiljön brister

Finns det brister eller du upptäcker en risk ska du ta upp det med din närmaste chef. Blir problemet inte åtgärdat kan du kontakta skyddsombudet på din arbetsplats eller facklig förtroendevald. Saknas skyddsombud och/eller facklig förtroendevald på arbetsplatsen kan du kontakta oss på medlemsrådgivningen.  

Hot och våld

Som anställd ska du veta vad du ska göra om du utsätts för hot och våld. Det är viktigt att organisationen arbetar förebyggande med systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en trygg och säker arbetsplats. 

Verktyg för att förebygga hot och våld på jobbet:

➡️ Säkerhetsdialogen från Suntarbetsliv

➡️ Checklistor och utbildningar från Prevent

 

 

främjande och förebyggande arbete inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet är det bästa man kan göra för att skapa en trygg och säker arbetsplats. 

Säkerhetsdialogen ger stöd i det arbetet.
Säkerhetsdialogen är till för dig som har ansvar för eller en uppgift i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Arbetsskada

Om du skadar dig på arbetsplatsen, eller på väg till eller från arbetet, kan du få ersättning från Försäkringskassans arbetsskadeförsäkring. Försäkringen gäller för alla som förvärvsarbetar: anställda, uppdragstagare och egenföretagare. Om du omfattas av kollektivavtal kan du ha rätt till ersättning från AFA försäkring. Drabbas du av en arbetsskada, ska du genast meddela arbetsgivaren och skyddsombudet på din arbetsplats. Det är din arbetsgivare som ska anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan.

Läs mer om arbetsskada här

Skyddsombud

Om du arbetar på en arbetsplats med minst 5 anställda ska det finnas ett eller flera skyddsombud. Skyddsombuden utses av den lokala fackklubben eller direkt av de anställda. Skyddsombudet företräder alla på arbetsplatsen i arbetsmiljöfrågor, och deltar bl a vid planering av förändringar i lokalerna och vid omorganiseringar. Arbetsmiljölagen ger bland annat skyddsombudet rätt att avbryta verksamheten på en arbetsplats om arbetet innebär omedelbar eller allvarlig fara för liv och hälsa.

Här hittar du som är skyddsombud information om ditt uppdrag

Skyddskommitté

Skyddskommittén fungerar som ett rådgivande organ till arbetsledningen och utses på arbetsplatser där minst 50 anställda arbetar regelbundet. Den består av både arbetsgivarrepresentanter, fackliga företrädare och minst ett skyddsombud.

Rekommendationen är att kommittén träffas minst 4 gånger per år och uppgiften är att lägga arbetsmiljöaspekter på all slags planering av verksamheten som har med arbetsmiljöfrågor att göra. Den som finns med som ledamot av en skyddskommitté har rätt till ledig tid, lön och utbildning.