Arbetsmiljörapport för apoteksmarknaden

Efter omregleringen av apoteksmarknaden 2009 har arbetsförhållandena på landets apotek försämrats avsevärt. Arbetsmiljön är så dålig att varannan farmaceut anger att patientsäkerheten hotas. Det visar en undersökning som Sveriges Farmaceuter genomförde 2017.

Undersökningen riktades till apotekare och receptarier som är medlemmar i Sveriges Farmaceuter och som arbetar på apotek. 73 procent svarade att arbetsbelastningen är hög och 68 procent upplever stress i mycket eller ganska hög utsträckning. Ensamarbete förekommer utan att någon riskanalys gjorts, vilket krävs i lagstiftningen. Risk för rån och tillgrepp av narkotikaklassade preparat gör att många känner rädsla och oro.

Arbetsmiljön har på många håll blivit oacceptabel. Omregleringen medförde ökad tillgänglighet med fler apotek och längre öppettider. Detta är naturligtvis uppskattat av kunderna. Men de som fått betala priset är landets apotekare och receptarier, som fått stressigare och betydligt sämre  arbetsmiljö. Av dem som var anställda även före omregleringen uppger 70 procent att arbetsbelastningen blivit högre.

Arbetsbelastning och stress är en hälsorisk för medarbetarna men också en fara för kunderna på grund av risken för felexpedieringar och för lite tid till rådgivning. Apotekare och receptarie är legitimationsyrken och med det följer ett långtgående ansvar för rådgivning och läkemedelsexpediering. Legitimationen kan återkallas om allvarliga fel begås. Det ska finnas en legitimerad farmaceut på apoteket under hela öppettiden och endast legitimerade farmaceuter får expediera läkemedel. Därför är det oerhört viktigt att de ges möjlighet att arbeta i enlighet med kraven för legitimationen men nästan varannan svarande uppger att det förekommit att arbetsbelastningen medfört risk för felexpediering.

Här kan du ta del av Sveriges Farmaceuters arbetsmiljörapport