ARBETSMILJÖ

Ditt arbete ska inte påverka dig negativt psykiskt eller fysiskt. Arbetsmiljölagen ställer krav på god arbetsmiljö och på att ohälsa och olycksfall på grund av arbetet ska förebyggas. Det handlar dels fysiska förutsättningar, det ska inte vara farligt att vistats på en arbetsplats. Det handlar även om psykosociala frågor, du ska känna gemenskap på arbetsplatsen och arbetet ska bidra till din personliga utveckling.

Så jobbar vi

Arbetsmiljölagen omfattar allt arbete och alla typer av arbeten. Det spelar ingen roll var du fysiskt arbetar eller om du jobbar offentligt eller privat. Lagen gäller även om du studerar.

Arbetsmiljöfrågorna är viktiga för oss på Sveriges Farmaceuter och vi arbetar med dessa på en rad olika sätt. Vår lokala organisation är uppbyggd av ett antal skyddsombud som finns ute på arbetsplatserna.

Vi finns även med i ett nätverk för arbetsmiljöfrågor som drivs av SACO. Här har vi möjlighet att utbyta erfarenheter med andra förbund och hålla oss uppdaterade om vad som händer inom arbetsmiljöområdet vad gäller lagar och regler.

Här kan du läsa mer om SACOs arbetsmiljöarbete

Ansvar

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ansvarar också för att det finns den företagsvård som krävs. Arbetsmiljölagen slår dock fast att den goda arbetsmiljön bygger på samverkan mellan dig som anställd och din arbetsgivare. Det sker oftast inom ramen för det löpande arbetet, men det är också vanligt att man utser skyddsombud eller bildar skyddskommittéer.

Om du har problem med din arbetsmiljö ska du kontakta din närmaste chef. Om ingenting händer eller om de åtgärder som görs inte är tillräckliga, kontaktar du ditt skyddsombud som i sin tur tar upp problemet med chefen. Om det fortfarande inte rättas till ska skyddsombudet vända sig till huvudskyddsombudet eller till Arbetsmiljöverket.

Skyddsombud

Om du arbetar på en arbetsplats med minst 5 anställda ska det finnas ett eller flera skyddsombud. Skyddsombuden utses av den lokala fackklubben eller direkt av de anställda själva. Skyddsombudet företräder dig i arbetsmiljöfrågor, och deltar bl a vid planering av förändringar i lokalerna och vid omorganiseringar. Arbetsmiljölagen ger bland annat skyddsombudet rätt att avbryta verksamheten på en arbetsplats om arbetet innebär omedelbar eller allvarlig fara för liv och hälsa.

Här hittar du som är skyddsombud information om ditt uppdrag

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Vem som helst kan ringa Arbetsmiljöverkets svarstjänst och prata om sin arbetsmiljö på sin arbetsplats! Du kan vara anonym.

Via sin hemsida erbjuder dessutom Arbetsmiljöverket ett antal olika informativa utbildningar.

Här hittar du arbetsmiljöverkets interaktiva utbildningar

Skyddskommitté

Skyddskommittén fungerar som ett rådgivande organ till arbetsledningen och utses på arbetsplatser där minst 50 anställda arbetar regelbundet. Den består av både arbetsgivarrepresentanter, fackliga företrädare och minst ett skyddsombud.

Rekommendationen är att kommittén träffas minst 4 gånger per år och uppgiften är att lägga arbetsmiljöaspekter på all slags planering av verksamheten som har med arbetsmiljöfrågor att göra. Den som finns med som ledamot av en skyddskommitté har rätt till ledig tid, lön och utbildning. Förtroendemannalagens regler gäller för de ledamöter som har utsetts av förbund som har kollektivavtal med den aktuella arbetsgivaren.

Arbetsskada

Om du skadar dig på arbetsplatsen, eller på väg till eller från arbetet, kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Försäkringen gäller för alla som förvärvsarbetar: anställda, uppdragstagare och egenföretagare. Drabbas du av en arbetsskada, ska du genast meddela arbetsgivaren och skyddsombudet på din arbetsplats. Om anmälan görs via Arbetsmiljöverket så går anmälan om arbetskada automatiskt både till Försäkringskassan och till AFA.

Psykosocial arbetsmiljö

Arbetslivet blir tuffare när konkurrensen om jobben ökar. Särskilt utsatta är de unga. Hälften av dem har otrygga anställningar samtidigt som prestationskraven ökar. När företag förändrar sin organisation ökar konflikter och mobbning. I tjänstesektorn ökar de anställdas stress när kunder kränker och hotar dem. I ett temanummer från arbetsmiljoforskning.se beskrivs problemen, men också om olika metoder att minska stress och mobbning på arbetsplatsen.

Läs temanumret här