Anställningsformer

Det finns två former av anställning: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Huvudregeln är att en anställning är en tillsvidareanställning, i folkmun kallat en fast anställning. För att en anställning ska vara tidsbegränsad måste du och arbetsgivaren ha kommit överens om detta. Nedan beskriver vi dessa två anställningsformer:

Tillsvidareanställning

Enligt huvudregeln ska ett anställningsavtal gälla tills vidare.

En tillsvidaretjänst kan av arbetsgivaren avbrytas genom uppsägning eller genom avskedande. För att kunna säga upp eller avskeda krävs saklig resp. laglig grund. Om arbetsgivaren vill ändra din anställningsform måste du själv godkänna detta. Att försöka omvandla en tillsvidareanställning till en tidsbegränsad anställning kan ofta jämställas med en uppsägning utan saklig grund.

Från arbetstagarens sida kan anställningen avbrytas genom egen uppsägning eller genom frånträdande. Det är fritt att säga upp sig från en tillsvidareanställning, så länge arbetstagaren iakttar den överenskomna uppsägningstiden. Ett frånträdande kan däremot endast ske när arbetsgivaren på ett grovt sätt brutit mot anställningsavtalet, t.ex. ej betalat ut lön.

En arbetstagare har i övrigt rätt att kvarstå i anställning fram till 67 år. Arbetsgivaren kan sedan, minst en månad i förväg, lämna skriftligt besked om att arbetstagaren ska avsluta anställningen vid utgången av den månaden när han fyller 67 år. Anställningen kan även avslutas av arbetsgivaren om arbetstagaren fått hel sjukersättning beviljad av försäkringskassan.

Tidsbegränsad anställning

Avtal om tidsbegränsad anställning, som även kallas visstidsanställning, är endast tillåtna under vissa förutsättningar. Förutsättningarna regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS) eller i kollektivavtal. Vid tidsbegränsade anställningar har du och arbetsgivaren på förhand bestämt hur länge anställningen ska pågå och när den upphör. Om inte någon uppsägningstid uttryckligen reglerats i anställningsavtalet, kan det innebära att en tidsbegränsad anställning inte kan sägas upp i förtid. Tänk på det innan du till exempel tackar ja till ett längre vikariat.  

Avtal om tidsbegränsade anställning får enligt Lagen om Anställningsskydd träffas i följande fall: 

  1. För en allmän visstidsanställning 

    Begränsningen av anställningstiden kräver här ingen motivering. En sådan anställning övergår i en tillsvidare anställning när arbetstagaren varit anställd på företaget i en allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en 5-års period. För allmänna visstidsanställningar ingångna från och med 1 maj 2016 gäller även att olika typer av tidsbegränsade anställningar som följt på varandra övergår i en tillsvidare anställning så fort den sammanlagda anställningstiden för samtliga dessa överstigit 2 år. Förutsättningen för att detta ska inträffa är att den senaste anställningen är just en allmän visstidsanställning (och inte t.ex. ett vikariat) och att det inte förekommer mer än 6 månaders uppehåll mellan de olika anställningstillfällena.

  2. För ett vikariat

    Om du anställs som vikarie arbetar du som ersättare för en eller flera lediga arbetstagare, till exempel under deras föräldraledighet. Ofta anges det i anställningsavtalet vem man vikarierar för. Ibland kan dock vikariatet endast vara knutet till en ledig befattning. Ett vikariat övergår i en tillsvidaretjänst när man har varit anställd som vikarie i 2 år under en femårsperiod. I den kvalifikationstiden räknas endast in anställningar som vikarie och inte andra typer av tidsbegränsade anställningar.

  3. För säsongsarbete
    Arbete som på grund av naturens växlingar eller andra jämförbara orsaker inte kan bedrivas mer än under en viss del av året.

  4. För pensionärer över 67 år

Enligt kollektivavtal kan även andra former av tidsbegränsade anställningar vara tillämpliga. Dessutom kan andra regler gälla i vissa kollektivavtal för övergången från en tidsbegränsad till en tillsvidareanställning. Är du osäker på vad som gäller i just ditt fall kontakta oss.

Men timanställningar då?

Timanställning är inte en anställningsform. Att vara timanställd betyder bara att man får ersättning per timme. Anställningen i sig måste vara en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning.