Tillfälligt krisavtal för anställda på apotek, frågor och svar

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-26

Med anledning av rådande coronapandemi och dess effekter inom apoteksbranschen enades Svensk Handel, Sveriges Farmaceuter och Unionen den 23 mars 2020, om riktlinjer för att ge arbetsgivarna möjlighet att kunna vidta åtgärder kopplade till covid-19. 

Riktlinjerna omfattar åtgärder som syftar till att minska risken för smitta, negativa ekonomiska effekter samt för arbetsbrist och uppsägningar till följd av coronaviruset. Riktlinjerna syftar även till att möjliggöra en effektiv bemanning för att tillgodose ökade personalbehov och behålla kvalificerad personal. 

Sidan uppdateras vartefter frågor från medlemmar inkommer. 

1. Vad är krisavtalet?

Krisavtalet är ett avtal som under en viss tidsperiod ger apotekskedjorna en, i vissa delar, ökad möjlighet att planera om sin verksamhet på grund av det nya coronaviruset, covid-19. 
 
Krisavtalet utgör ett tillfälligt komplement till gällande kollektivavtal. Sammanfattningsvis innebär krisavtalet att arbetsgivarna får ökade möjligheter till en flexibilitet rörande arbetstid och var arbetet ska utföras, under vissa förutsättningar. Sveriges Farmaceuter har dock betonat vikten av långsiktighet i personalhanteringen även under krisen, både av uthållighets- och arbetsmiljöskäl. 

Sveriges Farmaceuter tar genom att sluta detta avtal sin del av samhällsansvaret under den pågående pandemin.

Du behöver vara inloggad för att se krisavtalet nedan. 

2. Hur länge gäller avtalet?

Avtalet undertecknades 23 mars och gäller fram till 20 maj 2020, men kan förlängas om parterna kommer överens om det.

Krisavtalet innebär inga permanenta förändringar, utan enbart att verksamheten på apotek temporärt anpassas på det sätt som avtalet föreskriver, under den tid som avtalet gäller.

3. Vad är avtalets syfte?

Syftet är att med beaktande av förhållandena för de anställda underlätta sådana åtgärder som kan minska risken för smitta, negativa ekonomiska effekter samt för arbetsbrist och uppsägningar till följd av coronaviruset och dess effekter.”

Apoteksbranschen påverkas annorlunda av pågående kris än andra branscher. För vissa apotek innebär krisen ett ökat tryck och för andra apotek innebär den att patient- och kundtillströmningen minskar alternativt att det finns för få anställda för att hålla apoteken öppna.

Samtidigt kräver regeringen att åtgärder vidtas för att minska smittspridningen vilket innebär att bemanningen på apoteken måste anpassas. Krisavtalet möjliggör att personal kan jobba på andra apotek under tiden som avtalet är i kraft. Syftet är att undvika att företagen ska behöva säga upp personal på vissa apotek på grund av Corona-krisen.

Avtalet minskar dessutom, inom vissa gränser, kostnaderna för arbetsgivarna vilket förhoppningsvis också motverkar att arbetsgivarna behöver säga upp personal på grund av den akuta krisen.

4. Vilka omfattas av avtalet?

Avtalet gäller de medlemmar som jobbar på de apoteksföretag som är medlemmar av Svensk Handel, det vill säga: Hjärtat, Kronan, Apoteket AB och Lloyds.  

 

5. Kan arbetsgivaren göra vad som helst nu?

Nej, men avtalet ger arbetsgivarna en viss ökad flexibilitet avseende schema, förläggning av arbetstid, övertid, utlåning och semester.

Avtalet säger dock att arbetsgivaren måste se till så att förbundets lokalföreningar (kallade akademikerföreningar) deltar i regelbundna överläggningar med företaget utifrån vilka åtgärder som företaget tar. Du kan alltid kontakta din förening, eller kansliet för stöd.

 

6. Arbetsgivaren gör nu en ändring i mitt schema med hänsyn till corona-viruset som jag uppfattar inte fungerar. Vad kan jag göra?

Påtala detta för din arbetsgivare och se om det finns andra lösningar. Krisavtalet betonar särskilt vikten av att ta hänsyn till möjligheten att kombinera arbete med familjeliv. Det nuvarande läget kan skapa komplikationer både avseende äldre släktingar och barn. Behöver du stöd kontakta akademikerföreningen på din kedja, eller förbundets kansli om det inte finns en lokalförening eller om du inte når fram till akademikerföreningen.

 

7. Avtalet ger arbetsgivarna en ökad flexibilitet inom flera områden, men hur ser avtalet till att de anställdas arbetsmiljö inte drabbas?

Avtalet säger att: ”En god samverkan mellan de lokala parterna är extra viktig i ansträngda situationer.”

Det betyder att arbetsgivarna måste se till att det finns en fungerande dialog med respektive lokalförening, (kallade akademikerföreningar).

Förbundet arbetar dessutom såväl centralt från kansliet, och lokalt från akademikerföreningarna, för att möta ökat fråge- och förhandlingstryck under den fortsatta krisen.

I avtalet finns även ytterligare formuleringar vars syfte är att tydliggöra vikten av en god arbetsmiljö, särskilt under rådande kris:

”Även om det råder särskilda omständigheter vill parterna uppmärksamma att en god arbetsmiljö måste tillgodoses. Personalens säkerhet ska beaktas, såväl avseende risk för smitta och utsatthet för hot och våld. Lämpliga åtgärder för att åstadkomma detta ska vidtas.”

Samt: ”Arbetsgivaren bör så långt möjligt beakta medarbetarens möjligheter att förena arbete med familjeliv.”

Anser du att lokalföreningen inom ditt företag borde göra mer är du välkommen att anmäla ditt intresse i att bidra till arbetet till daniel.skoglund@sverigesfarmaceuter.se 

8. Jag har en specifik fråga rörande en del i avtalet. Vart vänder jag mig?

Kontakta din akademikerförening, eller kansliet, på adresserna nedan.

Kontaktuppgifter till föreningarna:

Akademikerföreningen Apoteket AB: Af.apoteket@sverigesfarmaceuter.se

Akademikerföreningen Apotek Hjärtat: Af.hjartat@sverigesfarmaceuter.se

Akademikerföreningen Kronans apotek: Af.kronan@sverigesfarmaceuter.se

Lloyds apotek saknar i dag egen lokalförening – kontakta kansliet.

9. Kan arbetsgivaren låna ut personalen hur som helst?

Utgångspunkten är att du ska arbeta från din huvudarbetsplats. I krisavtalet omnämns tillfällig utlåning. Om ett behov av tillfällig utlåning föreligger, ska det vara på grund av coronaviruset och dess effekter samt att arbetsgivaren inte kan avhjälpa behovet genom ordinarie personal. Det är dock viktigt att möjligheten att kombinera arbetsliv med familjeliv beaktas. 

10. I samband med utlåning till andra apotek får jag en flera timmar längre arbetsdag på grund av ökad restid. Vad gäller?

Utgångspunkten är att resor ska ske inom ramen för arbetstiden. I andra hand, om det inte är möjligt, så ska du få restidsersättning.

Du har alltid rätt att få ersättning för eventuella merkostnader. Du har också rätt till din dygnsvila, precis som alltid. Förbundet och arbetsgivarna är överens om att utlåning ska ske med hänsyn till möjligheten att kombinera arbetsliv och familjeliv.