Avtalen inom staten

För de statliga avtalen är Sveriges Farmaceuter representerade i en förbundsgemensam förhandlingsdelegation genom Saco-S. Saco-S är en sammanslutning av 20 Saco-förbund för statligt anställda akademiker. Det högsta beslutande organet för Saco-S heter Representantskapet och fattar det slutgiltiga beslutet om avtalen ska antas eller förkastas.

Kollektivavtalen inom den statliga sektorn är tillsvidareavtal. Det innebär att avtalsrörelsen inom detta avtalsområde endast avser en omförhandling av befintliga avtal och att förhandlingar sker under fredsplikt. Tanken med tillsvidareavtal är att skapa mer stabila förutsättningar för ett långsiktigt arbete med löner och anställningsvillkor.

Arbetsmarknadens parter inom industrin har på grund av coronakrisen beslutat att skjuta fram avtalsrörelsen till hösten. Detta påverkar sannolikt även avtalen inom staten då inget märke sätts under våren 2020. Läs den senaste informationen på Saco-S hemsida

Tidslinje för avtalen inom staten

April: I samband med att märket sätts, begärs omförhandling av avtalen. Detta gäller både för stat och kommuner/regioner.

April – juni: inriktningsbeslut fattas. Förhandlingsdelegationen beslutar vilka frågor som ska drivas utifrån medlemsförbundens input. Delegationen förhåller sig till märket som satts genom industriavtalen.

Augusti-oktober: förhandlingar pågår

1 oktober: kollektivavtalen ska vara omförhandlade. Ny lydelse gäller.