Vad händer med en anmälan

Detaljhandel med läkemedel (apotek) är en del av hälso- och sjukvården. I lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område finns bestämmelser om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården.

Syftet med dessa bestämmelser är att garantera en viss kunskapsnivå och personliga egenskaper hos yrkesutövaren. I samma lag föreskrivs att anmälan måste göras från vårdgivaren (inklusive apotek) till IVO, Inspektionen för vård och omsorg (s.k. Lex Mariaanmälan) om en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Socialstyrelsen har också utfärdat föreskrifter om Lex Mariaanmälan (Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:28) och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria), som bl.a. beskriver vem som ska anmäla och vad anmälan ska innehålla.

I egenskap av hälso- och sjukvårdspersonal kan man som farmaceut på apotek och i annan verksamhet inom hälso- och sjukvården anmälas till IVO och/eller till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), till exempel om man har gjort en felexpedition som inneburit att en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. 

IVO - Inspektionen för vård och omsorg

IVOs handläggning av en felaktig handling inom hälso- och sjukvården har främst som syfte att värna om patientsäkerheten. Man utreder därför varför felet uppstått och vad som behöver åtgärdas för att det om möjligt inte ska upprepas.

IVO koncentrerar sig på vad som gått fel i system, processer och rutiner. För att alla ska kunna lära sig något av misstagen och för att kunna förebygga upprepning är det av yttersta vikt att Lex Mariabeslut återförs till vården/apoteken. Det är enbart vid felexpedition till människa (även vid kliniska prövningar) som det kan bli fråga om anmälan enligt Lex Maria eller anmälan till HSAN. Vid felexpedition till djur kan det bli ett försäkringsärende med krav på skadestånd.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

När felet bedöms som allvarligt och när det inte beror på några yttre omständigheter för man ärendet vidare från IVO till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). I HSAN görs en bedömning av den enskilde yrkesutövarens ansvar och det kan leda till beslut om disciplinpåföljd. Disciplinpåföljderna är erinran eller varning (varning är den strängare), prövotid eller återkallelse av legitimation. HSAN står alltså för ett mer domstolsliknande förfarande där individens handling granskas. En anmälan till HSAN kan även göras av en patient eller anhörig till patient.