Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud

Du har rätt till utbildning för att kunna fullgöra ditt förtroendeuppdrag som skyddsombud. Vem som ger dig utbildning beror på inom vilken sektor du jobbar och är skyddsombud

Om du är anställd inom privat sektor är det Prevent som normalt ger dig utbildning. Prevent är ett gemensamt samarbete mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom den privata sektorn.

Information om deras utbildning hittar du på Prevents hemsida, www.prevent.se

Om du jobbar inom en region eller en kommun finns det ett annat partsgemensamt arbete kallat "Sunt arbetsliv" som står för utbildningen. Mer information hittar du här, eller på Sunt arbetslivs hemsida www.suntarbetsliv.se

Många företag och regioner eller myndigheter har även egna, interna, arbetsmiljöutbildningar. Dessa är, uppfattar Sveriges Farmaceuter, ofta väldigt genomarbetade, men om du skulle genomgå en sådan intern utbildning och uppfatta att den inte ger dig de kunskaper du behöver, får du gärna kontakta kansliet för diskussioner kring var ytterligare utbildning skulle kunna ges.

Sveriges farmaceuter avser också att, på regelbunden basis, samla de medlemmar som är skyddsombud och ge stöd och utbildning.

Under 2018-2019 har förbundets egna utbildningsverksamhet gentemot skyddsombud levt på sparlåga på grund av personalomsättning på kansliet, samt behovet av att bygga upp lokala fackliga föreningar som kan utgöra ryggraden för förbundets verksamhet ute på företag och myndigheter. Förhoppningen är att kunna återuppta någon form av egen verksamhet för skyddsombuden senast under 2020.