Skyddsombud

Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. De ska verka för en bra arbetsmiljö, bevaka skydd mot ohälsa och olycksfall, samt bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud har rätt till den ledighet som behövs för uppdraget, med bibehållen lön och övriga anställningsförmåner.

grön symbol, i mitten ett sjukhuskors. runt korset står för dig som är skyddsombud

Arbetstagarnas representant är skyddsombudet. Skyddsombuden har en rad befogenheter: att ta del av handlingar som rör förhållanden i arbetsmiljön, att få utbildning, att få delta vid planering av nya och ändrade lokaler m.m. 

Skyddsombudets rätt att kräva 

åtgärder

Du som skyddsombud ska vända dig till arbetsgivaren med krav på åtgärder för en tillfredsställande arbetsmiljö. Om du inte är nöjd med svaret på din begäran, eller om det inte kommer något svar alls, kan du vända dig till Arbetsmiljöverket – se närmaste distrikt (AML, 6 kap 6a§).
Du kan även vid omedelbar eller allvarliga fara för arbetstagares liv bestämma att arbetet ska avbrytas (ett så kallat skyddsombudsstopp) i avvaktan på att vi ska ta ställning i frågan. (AML, 6 kap, 7§).

Längre ner på sidan hittar du blanketten "Anmälan arbetsmiljöproblem".

Val av skyddsombud

Normalt utses skyddsombud på tre år av den fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Om det inte finns något kollektivavtal kan arbetstagarna själva välja skyddsombud och meddela arbetsgivaren skyddsombudets namn, adress, skyddsområde och för vilken tid uppdraget gäller (arbetsmiljöförordningen, 10§). Det ska göras skriftligen och så snart som möjligt. Om ett skyddsombud ersätts ska man också ange vilken person det nya skyddsombudet ersätter.

 

Här kan du anmäla ditt intresse som skyddsombud 


 

Arbetsmiljöverket

Information om arbetsmiljö finns på Arbetsmiljöverkets hemsida, t ex om arbetsmiljölagen och arbetstidslagen, vanliga frågor och svar för dig som är skyddsombud.

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns bland annat en föreläsning som handlar om ”Systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamhetsstyrning” samt en mängd fallstudier.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Prevent

Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Här förmedlas kunskap om arbetsmiljöfrågor och utvecklar metoder till stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. Här finns bl a checklistor för arbetsmiljöarbetet.

 

Arbetsmiljöupplysningen

Bakom denna sida står flera organisationer och myndigheter som sysslar med arbetsmiljöfrågor. Sidan vänder sig både till dig som arbetar med arbetsmiljö-frågor i ditt jobb eller som skyddsombud och till andra som vill veta mer om arbetsmiljö och hälsa.

Hemsida

Prehabguiden

I Suntarbetslivs Prehabguide finns stöd i hela processen med att arbeta främjande och förebyggande med arbetsanpassning och med arbetslivsinriktad rehabilitering.