">

Våra medlemmars yrke: experter på läkemedel

Farmaceuternas kunskap behövs och finns överallt där läkemedel finns, från det att nya läkemedelssubstanser utvecklas och godkänns till tillverkning av en färdig produkt och slutligen när den används av patienten.

Rätt använda gör läkemedel stor nytta, räddar liv, botar och ökar livskvaliteten för människor. Fel använda läkemedel ger utebliven effekt och kan till och med orsaka skador och ökat lidande för människor. Fel använda läkemedel kostar också samhället mycket pengar. Därför är apotekares och receptariers kunskaper och insatser för att informera, vägleda och ge råd om hur läkemedlen ska användas mycket viktiga. På sjukhus och äldreboenden, ofta tillsammans med annan hälso- och sjukvårdspersonal, arbetar farmaceuter till exempel med läkemedelsgenomgångar, det vill säga att gå igenom vilka läkemedel en patient äter och se om dessa påverkar varandra eller om flera läkemedel ges för samma åkomma och något kan tas bort. På apoteket är det självklart att kunden ska träffa en farmaceut för att få hjälp och råd om hur medicinerna ska användas. Inom läkemedelsindustrin arbetar farmaceuter med att forska fram nya läkemedel.

Yrkesgrupper som arbetar med människors hälsa är alltid viktiga för samhället. Men hälsofrågor är också komplexa och därför kan det vara svårt att få uppmärksamhet och gehör för krav och förslag på förändringar. Av det skälet är det angeläget att vi farmaceuter så långt som möjligt uttalar oss gemensamt för att driva utvecklingsarbetet för farmacin och farmaceuter.

Sveriges Farmaceuter är ett fack- och professionsförbund, våra medlemmar har gemensamma intressen och angelägna frågor att arbeta med för att vi tillhör samma yrkeskår. Förbundet stödjer medlemmarna - anställda och chefer - i att utveckla sina yrkesroller och i att göra apotekarnas och receptariernas betydelse i hälso- och sjukvården känd för beslutsfattare, arbetsgivare, patienter och allmänhet.

Arbetet för yrkeskåren bedrivs bland annat genom att besvara remisser, kontakta och möta beslutsfattare och media. Som individ får du råd för att utveckla din karriär och stöd när du ska förhandla med din arbetsgivare i olika frågor. När du hamnar i ett yrkesetiskt dilemma, antingen det är akut (till exempel en felexpedition) eller av allmän karaktär så finns förbundets etikråd till din hjälp.