Förtroendevalda revisorer

Revisorerna är medlemmarnas ombud och granskar styrelsens arbete. Syftet är att se till att stadgar och regler följs, men också att ge förslag på hur verksamheten kan utvecklas. Revisorerna har en viktig roll i att bevaka att förbundet sköts väl; de ägnar sig åt både ekonomisk revision och förvaltningsrevision.

Revisorer 2021-2022

 

Ordinarie

Per Boström, per.bostrom@sverigesfarmaceuter.se 
Eva Långström-Einarsson, Eva.Langstrom.Einarsson@sverigesfarmaceuter.se 

Suppleanter 

Mikael Svensson
Catharina Carlquist, Apotekssektionen

Auktoriserad revisor och autoriserad revisorsuppleant
EY (Ernst&Young AB)