Förtroendevalda revisorer

Revisorerna är medlemmarnas ombud och granskar styrelsens arbete. Syftet är att se till så att stadgar och regler följs, men också att ge förslag på hur verksamheten kan utvecklas. Revisorerna har en viktig roll i att bevaka att förbundet sköts väl och de ägnar sig åt både ekonomisk revision, samt så kallad förvaltningsrevision.

Revisorer 2021-2022

Ordinarie:  
Per Boström, per.bostrom@sverigesfarmaceuter.se 
Eva Långström-Einarsson, Eva.Langstrom.Einarsson@sverigesfarmaceuter.se 

Suppleanter:   
Mikael Svensson
Catharina Carlquist Apotekssektionen

Auktoriserad revisor och autoriserad revisorsuppleant:
EY (Ernst&Young AB)