">

Förbundets centrala poster

Förbundets centrala poster väljs vid fullmäktige. På denna sida ser du vilka de centrala posterna är, och vad de respektive posterna har för uppgifter.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen består av en ordförande, en vice ordförande, en andre vice ordförande + suppleant samt flera ledamöter. 

Ordförande leder förbundsstyrelsens arbete utifrån stadgar och fullmäktigebeslut. Som ordförande för Sveriges Farmaceuter har man ett nära samarbete med styrelsens presidium, förbundsdirektör och förbundskansli. Man är förbundets talesperson i offentliga sammanhang och representant i såväl nationella som internationella sammanhang, vilket innebär kontakt med myndigheter samt nätverkande med intressepolitiska organ. 

Vice ordförande tar över ordförandeposten om ordförande får förhinder. Vice ordförande bör ha god kunskap om ordförandens roll och uppgifter i förbundet.

Andre vice ordförande, dess suppleant och ledamöterna tillsätts i första hand från sektionerna. Ordförande och vice ordförande röstas fram under fullmäktige och du som medlem kan nominera till posterna. 

Förbundsstyrelse 2022-2025

Central valberedning

Valberedningens främsta uppgift är att ge förslag på nya förtroendevalda till förbundets centrala poster. Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i förbundet, deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns.

Valberedningen studerar kontinuerligt det som händer i förbundet, hur förbundet utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen.

Den centrala valberedningen 2022-2025

Förtroendevalda revisorer

Revisorerna ska vara medlemmarnas ombud och granska styrelsens arbete. Syftet är att se till så att stadgar och regler följs, men också att ge förslag på hur verksamheten kan utvecklas. Revisorerna har en viktig roll i att bevaka att förbundet sköts väl och ägnar sig åt både ekonomisk revision, samt så kallad förvaltningsrevision.

De förtroendevalda revisorerna 2022-2025

Styrelsen för förbundets stiftelser

Förbundet förvaltar två stiftelser:  Stiftelsen Nils och Karin Brunius fond samt Stiftelsen Sveriges Farmaceutiska sällskap. Stiftelserna har en styrelse som beslutar om utdelning i enlighet med respektive stadga. Stiftelserna möts för att gå igenom inkomna ansökningar och fatta beslut om eventuell utdelning, samt hur befintliga medel ska placeras för att ge god avkastning till respektive fond. Det är ett viktigt uppdrag, men ett som tar begränsat med tid i anspråk.

Styrelsen för stiftelserna 2022-2025

Forum för etikfrågor

Forum för etikfrågor fokuserar på utveckling och vägledning av etikfrågor inom alla medlemmars verksamhetsområden och fungerar som ett bollplank till medlemmar med etiska frågeställningar.

Forum för etikfrågor 2022-2025