Organisation

Sveriges Farmaceuter är ett fack-och professionsförbund. Förbundets verksamhet bedrivs både lokalt på arbetsplatser av fackliga ombud och regionsamordnade, och centralt genom sektioner, styrelse och fullmäktige. Som stöd finns ett kansli.


Förbundet – så funkar det

Förbundets kärna är medlemmarna. Medlemmarna indelas i fyra sektioner, Studentsektionen; Apotekssektionen; Industrisektionen och Offentligsektionen inriktar förbundets branschvisa frågor. Sektionernas syfte är att vara samlingspunkter för respektive branschs frågor - både fackligt och professionsmässigt. Varje sektion består av en ordförande och fyra till sex ledamöter. Representanter från varje sektion, däribland ordföranden för varje sektionsstyrelse, utgör tillsammans förbundsstyrelsen. Det är förbundsstyrelsen som håller ihop verksamheten och det är här helheten beslutas.

Den nivå som är närmast medlemmarna, är lokalföreningarna. Det är genom dessa du främst har möjlighet att påverka det företag eller den myndighet där du jobbar. Lokalföreningarna ser olika ut beroende på inom vilken sektor du arbetar.

Organisationskarta Sveriges Farmaceuter

På bild: sarta över Sveriges Farmaceuters förtroendeorganisation

Förbundsstyrelse och fullmäktige

Sektionerna är representerade i förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen väljs av fullmäktige, som är förbundets högsta beslutande organ. Detta bidrar till att förbundet kan driva frågor som är relevanta för farmaceuter oavsett var de är yrkesverksamma.

Här kan du läsa mer om förbundsstyrelsen
Här kan du läsa mer om fullmäktige

Sektioner

Genom den riksomfattande sektionsindelningen (apoteks-, industri-, offentlig- och studentsektionen) ska medlemmar inom respektive område kunna diskutera de frågor som är aktuella just för er.

Läs mer om respektive sektion:
Apotekssektionen
Industrisektionen
Offentligsektionen
Studentsektionen

Lokalföreningar

Beroende på vilken arbetsplats du jobbar på, har den lokala fackföreningen olika namn. Den kan kallas lokalförening, akademikerförening, Sveriges Farmaceuters Saco-förening, Saco-S-förening eller Saco-råd. Oavsett vilket, är det till den föreningen/rådet du först ska vända dig om du har frågor kring din anställning eller förhållanden på din arbetsplats. Lyckas man inte lösa frågan lokalt, vilket sker i de allra flesta fallen, kommer frågan att hanteras centralt av förbundets ombudsmän. Vet du inte vem som är din lokala, fackliga representant? Kontakta oss här

Här kan du läsa mer om lokalföreningarna 

Centrala valberedningen

Centrala valberedningen har till uppgift att nominera ledamöter till förbundsstyrelsen och sektionsstyrelserna. Valberedningen väljs av fullmäktige.

Regionsamordnare

Varje län ska ha en regionsamordnare som ansvarar för att genomföra seminarier och möten för medlemmarna inom sitt län med stöd av den centrala regionsamordnaren på kansliet. 

Här kan du läsa mer om rollen som regionsamordnare