Information om behandling av personuppgifter

Sveriges Farmaceuter är ett fack- och professionsförbund vars främsta uppgift är att stötta dig som medlem i fackliga frågor, företräda dig i tvister mot din arbetsgivare samt stärka dina professionella villkor på arbetsmarknaden. För att kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig som medlem, måste vi hantera en mängd personuppgifter. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.

Inledningsvis samlas dina personuppgifter in när du blir medlem hos oss och fyller i en medlemsansökan. För att sedan administrera ditt medlemskap och erbjuda dig medlemstjänster och förmåner som ingår i medlemskapet, måste vi på olika sätt behandla dina personuppgifter och i vissa lägen lämna ut uppgifterna till tredje part.  Vi är måna om att behandla dina uppgifter enligt gällande lagstiftning, hantera dem med omsorg, skydda från obehöriga och förenkla för dig att utöva dina rättigheter.

Detta dokument förklarar hur och varför Sveriges Farmaceuter samlar in och behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du som medlem har.

Personuppgiftsansvarig

Sveriges farmaceuter är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter hos oss. Kontaktuppgifterna till oss är följande:

Sveriges Farmaceuter
Box 3215
103 64 Stockholm
Telefon; 08-507 999 00
E-post; post@sverigesfarmaceuter.se

Dataskyddsombud

Inom vår kärnverksamhet behandlar vi ett stort antal känsliga personuppgifter. Därför är vi enligt dataskyddsförordningen (GDPR) skyldiga att utse ett s.k. dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgift är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer lagstiftningen. Dataskyddsombudet ska ha yrkesmässig sakkunskap om lagstiftningen och praxisen gällande dataskydd och vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med Datainspektionen.

Sveriges Farmaceuter delar dataskyddsombud med övriga Saco-förbund. Dataskyddsombudet finns på Sacos kansli och kan nås här:

E-post: dataskyddsombud@saco.se
Postadress; Box 2206, 103 15 Stockholm

Vilka personuppgifter vi behandlar

De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs huvudsakligen av medlemsuppgifter som du själv har lämnat. Ibland får vi dock även in dina personuppgifter från tredje part, t.ex. din arbetsgivare, skyddsombud eller myndighet.

Förutom i din medlemsansökan, kan du även komma att lämna uppgifter i din kontakt med förtroendevalda/skyddsombud på arbetsplatsen, akademikerföreningen/saco-rådet på företaget eller i medlemsrådgivningen genom telefon eller mail.I vissa fall anmäler du dig kanske till event eller utbildningar som anordnas av förbundet. Även där samlar vi in dina personuppgifter för att kunna administrera det aktuella evenemanget. Personuppgifter som vi får in på det sättet är uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, medlemsnummer och betalningsinformation. Under dina kontakter med oss lämnar du också information som enligt lagen klassas som s.k. känsliga personuppgifter. Som sådan känslig uppgift betraktas själva informationen om att du är medlem i en facklig organisation. En annan känslig uppgift är t.ex. informationen om ditt hälsotillstånd, religion eller etnisk bakgrund, sexuell läggning eller politiska åsikter – uppgifter som t.ex. kan framkomma i hanteringen av ditt enskilda ärende. Därutöver behandlar vi även annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

De uppgifter som kan komma in om dig från tredje part (t.ex. din arbetsgivare) är informationen gällande din anställning, lön eller rehabilitering.

Vad uppgifterna används till och rättslig grund för behandlingen

Dina personuppgifter används bl.a. till att administrera ditt medlemskap, kommunicera med dig som medlem, företräda dig gentemot din arbetsgivare, skicka medlemstidningen till dig, erbjuda dig medlemsförmåner (såsom kollektiva försäkringar och medlemsrabatter) eller planera förbundets verksamhet och strategier i professions- och påverkansarbete.

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha en rättslig grund för att hantera personuppgifter.

För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld:

 1. behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig,
 2. behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som vi har (dvs om vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag eller kollektivavtal),
 3. behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Sveriges Farmaceuter och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (intresseavvägning), eller
 4. i specifika fall, när att du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen

Nedan ("Tillhandahållande av medlemsservice och medlemsförmåner" och "Annan kommunikation om förmåner eller tjänster") följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.
Om en viss behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke för just den behandlingen innan sådan behandling påbörjas.

Hur länge dina personuppgifter sparas

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna samlats in för. Personuppgifterna lagras under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och kommer att raderas i enlighet med våra raderingsrutiner.

Efter ett avslutat medlemskap

Om du väljer att avsluta ditt medlemskap hos oss, kan vi i vissa fall behöva spara dina personuppgifter under den tid som krävs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk under tidsperioden som motsvarar den allmänna preskriptionstiden enligt 2§ preskriptionslagen (1981:130).

Vid avslutat medlemskap måste vi även ha kvar vissa personuppgifter för att kunna fullgöra de krav som bokföringslagen (1999:1078) ställer på oss, vilket innebär att sådana uppgifter sparas i 7 år. 

Vem kan uppgifterna lämnas ut till

Under vissa omständigheter kan vi, för de ovan angivna ändamålen, komma att lämna dina personuppgifter till andra parter, vilket beskrivs närmare nedan.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till:

 • Arbetsgivare – exempelvis i samband med lokala löneöversyner eller andra fackliga förhandlingar
 • SPAR – för inhämtande av adressuppgifter
 • Det försäkringsbolag/förmedlare som förbundet samarbetar med rörande gruppförsäkringar (sak-/ och personförsäkringar)
 • Tryckerier och distributionsföretag – för att skicka ut förbundstidningen och andra trycksaker
 • Andra fackförbund och förhandlingskarteller som Sveriges Farmaceuter samarbetar med för att kunna företräda dig lokalt på arbetsplatsen.
 • Saco, för att kunna samla ihop relevant lönestatistik
 • Av förbundet anlitade leverantörer av IT-stöd och andra tekniska lösningar

Mellan förbundet och de leverantörer vi anlitar tecknas personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar villkoren för hantering av dina personuppgifter och säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Överföring till leverantörer i tredje land

Några av våra leverantörer kan komma att ha delar av sin verksamhet i länder utanför EU/EES området (så kallade ”tredje land”). Det kan handla om en teknisk kommunikationslösning där företagets servrar ligger utanför EU/EES området. För det fall vi överför dina personuppgifter till tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförda personuppgifter hanteras enligt gällande dataskyddsreglering. Vi ser då till att leverantören ingår avtal med oss där de förbinder sig att följa de bestämmelser som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.

Hur skyddas uppgifterna

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att så långt som möjligt säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den.

Dina rättigheter

 Du har rätt att:

 • få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och varför
 • begära ett registerutdrag, dvs. information om vilka uppgifter om dig som finns i våra system
 • begära att felaktiga uppgifter om dig rättas eller att vi kompletterar dina personuppgifter med sådan information som du anser saknas och är relevant för ändamålet
 • under vissa förutsättningar begära att dina uppgifter raderas
 • kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Det kan t.ex. ske i väntan på utredning, om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse  
 • invända mot behandling som vi gör med stöd av intresseavvägning
 • begära dataportabilitet, dvs. att vi flyttar över dina personuppgifter till en annan aktör.  Detta gäller uppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla avtalet vi har med dig. Du har dock inte rätt att flytta dina personuppgifter om vår behandling av dessa baseras på intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.
 • dra tillbaka samtycke till viss specifik behandling som du tidigare lämnat samtycke till

Synpunkter eller frågor om personuppgiftsbehandlingen samt klagomål

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att vända dig till oss på 08-507 999 05 eller post@sverigesfarmaceuter.se. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@saco.se 

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering har du även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

 

Cookies

Vi använder cookies för att ditt besök på vår hemsida ska bli så smidigt som möjligt och för att du som medlem ska kunna logga in på ”mina sidor”. Cookies används också för att analysera trafiken och ta fram besöksstatistik på hemsidan. Detta gör vi för att kunna vidareutveckla och förbättra hemsidan och erbjuda dig en bättre upplevelse.

Du kan när som helst välja att radera cookies från din hårddisk, men detta kan göra att dina personliga inställningar försvinner. Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas på hårddisken. Detta försämrar dock funktionaliteten på vissa webbsidor, kan förhindra tillgång till inloggningssidor och göra att visst innehåll och vissa funktioner inte är tillgängliga.

Avbuten medlemsansökan

Om du avbryter en påbörjad medlemsansökan på vår hemsida så sparas inte uppgifterna i vårt system om du inte klickat på knappen Skicka in medlemsansökan.

Automatiserat beslutsfattande

I vissa fall bestäms avgiften för ditt medlemskap automatiskt på grundval av den information som vi tidigare fått om dig. Detta kan ske i följande fall:

 • Efter beräknat examensdatum omregistreras du automatiskt till avgiftskategori Nyutexaminerad. Omregleringen baseras på den information du har lämnat i din medlemsansökan
 • Du får reducerad medlemsavgift under de 12 första månaderna efter ditt examensdatum.
 • Den månad du fyller 65 år omregistreras du till avgiftskategori Senior och får därmed reducerad medlemsavgift.

Du som tillhör avgiftskategori Nyanländ, omregistreras till avgiftskategori Ordinarie medlem när du har erhållit legitimation som apotekare eller receptarie. Omregleringen baseras på den informationen som vi inhämtar från Socialstyrelsen.  

Ändringar i integritetspolicyn

Sveriges Farmaceuter förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. När så sker, kommer vi att publicera den reviderade policyn på vår hemsida och informera dig som berörs av förändringen, i enlighet med informationskraven i dataskyddsförordningen.