">

10 november 2015, 11:27

Om förordnande och utlämning av narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende

Denna remiss handlar om förändrade föreskrifter för behandling av opiatberoende. Förändringarna är i korthet:

  • Föreskrifterna föreslås reglera behandling av opioidberoende som vidare begrepp och inte bara behandling av missbruk av heroin, opium eller morfin.
  • Föreskrifterna föreslås att förtydliga kravet på att den vårdenhet som erbjuder läkemedelsassisterad behandling förutom att kunna erbjuda patienten läkemedel även ska kunna se till att patienten kan erbjudas psykologisk eller psykosocial behandling eller rehabilitering.
  • Föreskrifterna föreslås förtydliga att kravet på att en förutsättning för att en patient ska kunna ordineras läkemedel är att patienten samtidigt får psykosocial eller psykologisk behandling eller rehabilitering.
  • Kretsen av hälso- och sjukvårspersonal som ska få möjlighet att ordinera behandling föreslås utökas från att omfatta enbart specialister i psykiatri till att omfatta även specialister i beroendemedicin.
  • Vissa nuvarande uttryckliga hinder mot att inleda behandling, t.ex. pågående LVM-vård,föreslås tas bort.
  • Nuvarande uttryckliga krav på att i vissa situationer avbryta behandlingen föreslås tas bort.
  • Patienten föreslås ges möjlighet att successivt själv få hantera sin medicin redan efter tre månader i stället för nuvarande sex månader.

Läkemedelsverket berör apoteken ytterst sparsamt i sin konsekvensanalys vilket vi tycker är olyckligt. Hantering av denna typ av läkemedelsbehandling är ju de facto ganska tidskrävande för apoteksfarmaceuter. 

Vi vill också poängtera det olämpliga i att omnämna berörd personal på apotek såsom ”apotekspersonal”. De personalgrupper som uteslutande hanterar just läkemedel för behandling av opiat(opioid)beroende är legitimerade apotekare och receptarier. Begreppet apotekspersonal inkluderar även personalgrupper såsom kassapersonal och städpersonal etc.

Remissvar om förordnande och utlämning av narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende 20151111

Nyheter

22 januari 2016, 14:07

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

16 december 2015, 21:21

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

15 december 2015, 21:56

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...