">

27 oktober 2015, 11:03

Nästa fas i e-hälsoarbetet

En omfattande remiss med en mängd förslag rörande e-hälsa. I vårt svar har vi valt att endast inkludera de förslag som berör våra medlemmar, apotekare respektive receptarier, och där vi är av avvikande uppfattning eller tillstyrker men med kommentarer. Övriga förslag lämnar vi utan kommentarer.

I remissen står att tillståndshavare (apoteksägare) ska se till att de informationssystem som innehåller personuppgifter ska underlätta samverkan och utbyte av uppgifter.
Det tycker vi är bra och visar att Socialdepartementet har tagit till sig av argumenten för informationsutbyte mellan apotek och vårdgivare.

Man skriver också att den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården ska ha direktåtkomst till uppgifter om recept i receptregistret". Vi undrar hur Socialstyrelsen ställer sig till gruppen apotekstekniker?  

Det kanske mest intressanta är förslaget att uppgifter om ordinationsorsak bara ska få visas för expedierande personal på öppenvårdsapotek om patienten samtycker till det.
Vi tycker att det finns anledning att kraftigt ifrågasätta varför man väljer att sätta apotekare och receptarier vid sidan om annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Ett argument man anger är att apotekslokaler ofta är utformade så att man inte kan garantera integritetsskydd, vilket vi anser är ett dåligt argument.

Remissvar Nästa fas i e-hälsoarbetet 20151027 

Nyheter

22 januari 2016, 14:07

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

16 december 2015, 21:21

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

15 december 2015, 21:56

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...