">

30 april 2015, 11:05

Kvalitetssäkring av högre utbildning

Denna remiss handlar om kvalitetsutvärdering av högre utbildning. Idag har UKÄ ett system som i mångt och mycket handlar om att man tittar på studenternas exjobb och där UKÄ sätter egna betyg och kollar hur väl de korrelerar med studenthandledarens betyg. Detta system har mött stor kritik. Dessutom har värderingarna legat till grund för resurstilldelning vilket också har mött kritik. Nu vill UKÄ införa ett system där man i mycket större utsträckning tittar på lärosätenas egna kvalitetssäkringssystem och bedömer dem. Dessutom vill man slopa resurstilldelningssystemet helt.

Vi har låtit personer från Umeå, Göteborg och Uppsala uttala sig men har inte fått in några synpunkter som går emot förslaget. 

I stort tillstyrker vi men har några synpunkter rörande innehållet i kvalitetssäkringssystemen och ifrågasätter myndighetens självständighet i förhållande till regeringen.

Läs hela remissvaret här

Nyheter

22 januari 2016, 14:07

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

16 december 2015, 21:21

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

15 december 2015, 21:56

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...