">

09 mars 2015, 10:36

Kostnadsfria läkemedel till barn

Redan när regeringen tillträdde i höstas så gick man ut med att man skulle införa åtgärder för att FN:s barnkonvention skulle införlivas i svensk lag i än högre utsträckning. Detta är troligen ett led i detta.

Ur ett etiskt perspektiv är det svårt att säga nej till förslaget eftersom vi vet att det förekommer situationer idag då barn inte får den läkemedelsbehandling de ska ha på grund av ekonomiska skäl. Vi tycker dock att underlaget till arbetet är bristfälligt. Exempelvis så har man i utredningen inte presenterat några siffror på hur utbrett detta är och man vidrör inte heller andra ojämlikheter inom landstingen som torde påverka barnfamiljer.

Därför ett tillstyrkande men med observandum.

Läs hela remissvaret här 

Nyheter

22 januari 2016, 14:07

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

16 december 2015, 21:21

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

15 december 2015, 21:56

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...