">

17 februari 2015, 14:47

Förslag till ny modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå

Förbundets svar till UKÄ via Saco på remissen om utvärdering av forskarutbildningarna.

Bakgrunden är att man har fått i uppdrag att ta fram en modell för hur forskarutbildningar ska utvärderas.

Man har tidigare fått kritik för att den modell man använder när man utvärderar grundutbildningar i princip endast baseras på studenternas examensarbeten. Detta sätt att utvärdera har man valt att slopa helt vad gäller forskarutbildningarna. En viktig del är den så kallade självvärderingen där lärosätena får svara på en mängd frågor rörande kvalitet etc.

Läs hela remissvaret här

Nyheter

22 januari 2016, 14:07

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

16 december 2015, 21:21

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

15 december 2015, 21:56

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...