">

02 februari 2016, 13:39

Förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården

Remissen berör dels en konsekvensutredning rörande genomförandet av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD) och hur det kan genomföras inom Socialstyrelsens verksamhetsområde.

Förbundet lyfter i remissvaret återigen riskerna med att på oklara grunder ge exempelvis PTA möjlighet att komplettera upp till receptarie.

Förbundet ser positivt på kravet att kontrollera nödvändiga språkkunskaper. Vi tror att det är riktigt att detta krav lyfts från arbetsgivaren till at hamna hos Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen föreslår att språkkunskaper ska kunna utvidgas till att även omfatta danska och norska. Vi pekar på det faktum att i ett mångkulturellt samhälle som Sverige, skiftar språkförståelsen och det är långt ifrån självklart att man förstår det norska eller danska språket. 

Remissvar 20160202 Förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården

Nyheter

07 oktober 2016, 13:44

Råd vid receptexpediering

Remissen rör 2/3- och 90-dagarsregeln. Vi skriver att vi är skeptiska och tycker att frågan och...

26 augusti 2016, 10:27

Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerad remiss och har inget att invänd...

30 maj 2016, 08:58

Effektiv vård

Det är en bra utredning med många bra förslag även om omsättningen i praktik sedan kommer att bli...