Om sektionsval 2020

Vad gör sektionsstyrelsen?

Ett engagemang i en av förbundets sektioner innebär en möjlighet att förbättra villkoren för medlemmarna, både avtalsmässigt och professionsmässigt. När du är förtroendevald inom ditt företag eller din myndighet kan du påverka dess utveckling och villkoren för dina kollegor. Inom en sektion kan du påverka utvecklingen för hela branschen, inklusive utbildning och övergripande styrningar för sektorn.

Sektionsstyrelsens uppgift är att representera medlemmarna och deras lokalföreningars intressen inom förbundet. Sektionsordförandens uppgift är att hålla ihop sektionens övergripande arbete. Sektionsledamöterna sätter sig in i utarbetade underlag, samt kan även själva förbereda olika punkter, samt deltar aktivt i sektionsstyrelsens möten.

Om en avtalsrörelse skulle infalla under mandatperioden utgör sektionsstyrelsen ofta förhandlingsdelegation för det eller de avtalsområden som sektionen representerar.

Hur mycket tid tar uppdraget?

En sektionsstyrelse sammanträder normalt 4–6 gånger per år. Räkna därför med att engagemanget tar upp till sex heldagar per år i tid. Det är dock en tid som kommer att ge dig mångdubbelt tillbaka, både i form av ökad kunskap och nya kontakter, enligt många av de som är, eller varit, förtroendevalda.

Två av sektionens medlemmar blir ofta sedermera valda av fullmäktige till att representera sektionen i förbundsstyrelsen.

Alla som väljs till en post inom en sektion har rätt till ledighet från sitt jobb för att genomföra mötena med tjänstledighet utan lön. Förbundet ersätter förlorad arbetsinkomst vid sektionens möten, så att de som valts inte ska drabbas ekonomiskt av sitt engagemang.

Läs mer om sektionerna
Apotekssektionen
Industrisektionen
Offentligsektionen
Studentsektionen