Presentationer av medlemmarna i den tillträdande offentligsektionen

 

Erik Andersson, Region Sörmland, Eskilstuna

Ordförande för offentligsektionens styrelse 2020-2022.

Facklig erfarenhet: Har tidigare varit engagerad inom apotekssektionen, initialt som lokalt förhandlingsombud men mot slutet som ordförande för Kronans apoteks akademikerförening innan jag bytte bana mot klinisk farmaci där jag nu är lokal ordförande för region Sörmlands SACO-klubb. Jag sitter nu även med i Akademikeralliansen som representant för Sveriges Farmaceuter.

Arbetslivserfarenhet: Efter examen 2012 jobbade jag flera år på apotek, slutligen Kronans apotek via Medstop. Nu har jag sedan april 2019 haft ett fortgående vikariat som klinisk apotekare på MSE i region Sörmland med fokus mot läkemedelsgenomgångar inom slutenvården.

Det här vill jag driva om jag blir vald: För mig förefaller den centrala frågan vara att definiera våra farmaceuters yrkesroller, både för oss själva och för arbetsgivarna. Kan vi skapa tydligare roller så kommer förutsättningarna för lön- och villkorsförhandlingar bli mycket bättre i framtiden.

Jag tror också att vi blir starkare tillsammans och vill verka för ett ökat samarbete mellan sektionens medlemmar så att vi gemensamt kan definiera prioriterade förbättringsområden och där kunna stötta varandra och veta att vi jobbar mot samma mål.

Pia Seidel, 
Läkemedelscentrum, Umeå universitetssjukhus

Ledamot i offentligsektionens styrelse 2020-2022.

Facklig erfarenhet: Jag har varit fackligt förtroendevald på min arbetsplats under lång tid och i december valdes jag som ordförande i vår nystartade lokalförening i Region Västerbotten. I flera omgångar har jag dessutom representerat offentligsektionen i förbundsstyrelsen.

Arbetslivserfarenhet: När jag blev färdig apotekare 2002 antogs jag till Apoteket AB:s traineeprogram för nyutexaminerade apotekare och arbetade ett år i Uddevalla. Sedan hösten 2003 har jag varit på Läkemedelscentrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter har rört läkemedelsinformation i olika former, men nu slussas jag mer in i arbetet på försörjningssidan.

Det här vill jag driva om jag blir vald: Jag har varit engagerad i offentligsektionens styrelse under många år och upplever att vi på ett konstruktivt sätt tillsammans diskuterar fram vilka frågor vi ska driva. För närvarande pågår ett projekt tillsammans med Apotekarsocieteten för att förtydliga farmaceuternas roller i hälso- och sjukvården. En annan fråga som vi uppfattat är viktig för våra medlemmar är frågan om lön och där finns otroligt mycket att göra. Jag tror det är viktigt att hitta kommunikationsvägar med våra medlemmar så att de vet att vi finns och kan berätta för oss vad de skulle vilja att vi driver för frågor.

Simon Tekmen,
Hjärtmedicinavdelningen på Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Ledamot i offentligsektionens styrelse 2020-2022.

Facklig erfarenhet: Som student har jag suttit både som ledamot och ordförande för den lokala studentsektionen i Uppsala Universitet samt som ledamot i centrala studentsektionen i Stockholm. Jag sitter även som suppleant i Sveriges Farmaceuters förbundsstyrelse.

Jag började arbeta som klinisk apotekare 2018 för Region Sörmland och 2019 startade vi upp vår lokala förening där jag sitter som suppleant. 

Arbetslivserfarenhet: Jag läste apotekarprogrammet på Uppsala Universitet med inriktning på klinisk farmaci mellan 2013-2018. Efter examen började jag jobba som klinisk apotekare för läkemedelskommittén i Region Sörmland, där jag kombinerar kliniskt arbete med läkemedelskommittéarbete som t.ex. medlem i expertgruppen Allergi- och andningsvägar, Lokalt programområde Lung- och allergisjukdomar etc. Tidigare har jag jobbat kliniskt på Hjärtmedicinavdelningen och Akutvårdsavdelningen i Nyköpingslasarett, där jag deltog i projektet Farmaceutiskt stöd på akutvårdsavdelningen.

Det här vill jag driva om jag blir vald: Jag började engagera mig i offentligsektionens styrelse för två år sedan. Under dessa två år har jag varit med och arbetat fram FRIHSK-projektet som är ett samarbete mellan Sveriges Farmaceuters och Apotekarsocieteten.  Syftet med projektet är att förtydliga farmaceuters roller i hälso- och sjukvård. I detta arbete inkluderas kompetensutveckling, ett område som oftast glöms bort inom vår profession. En annan fråga för våra medlemmar är frågan om lön och där har vi planerat seminarium inom detta område, som dock har fått skjutas upp pga förhinder. Jag vill fortsätta driva FRIHSK-projektet, frågan om lön samt arbeta fram möjligheter som uppstår i samband med alla nya lokala föreningar ute i regionerna. Celina Sving, Region Uppsala 


Ledamot i offentligsektionens styrelse 2020-2022. 

Facklig erfarenhet: Jag är fackligt förtroendevald på min arbetsplats, sitter i samverkansgrupp för förvaltningen och i styrelsen för lokalföreningen i Region Uppsala. Jag är ordförande för offentligsektionens styrelse och representerar offentligsektionen i Sveriges Farmaceuters förbundsstyrelse.

Arbetslivserfarenhet: Efter apotekarexamen 2008 arbetade jag en period på sjukhusapotek. Därefter arbetade jag flera år som studentombudsman på Sveriges Farmaceuter. Arbetar på Region Uppsala sedan 2012, dels med att förvalta och utveckla journalsystem som it-handläggare/projektledare, dels inom Akademiska sjukhusets projekt Framtidens säkra och effektiva läkemedelskedja, där jag nu planerar påbörja doktorandstudier.

Det här vill jag driva om jag blir vald:
Jag tycker att det är viktigt att förtydliga farmaceuternas yrkesroller och vill fortsätta arbeta för detta; sektionens pågående projekt som fokuserar på yrkesroller i hälso- och sjukvården är ett första steg. Jag tror att man kan uppnå mycket mer tillsammans och vill gärna arbeta för ökat samarbete inom förbundet, exv. mellan nystartade regionföreningar och övriga förbundet. Frågor om lön och arbetsmiljö är ständigt aktuella och viktiga.

 

Hima Ibrahim
Universitetsadjunkt i Farmakoterapi vid Uppsala universitet.
Uppsala

Ledamot i offentligsektionens styrelse 2020-2022.

Facklig erfarenhet:

Jag har varit ambassadör för ett fackförbund under min studietid i Uppsala. Sedan dess har jag varit duktig på att vända mig till mitt fackförbund för råd och stöd i arbetslivet.

Arbetslivserfarenhet:
Jag tog min apotekarexamen 2019 vid Uppsala universitet. Sedan dess har jag arbetat som universitetsadjunkt i Farmakoterapi, där jag undervisar för både apotekar- och receptariestudenter men även apotekare på kompletteringsutbildningen för personer med utländsk apotekarexamen.

Det här vill jag driva om jag blir vald:
Länge har jag brunnit för frågan om förskrivningsrätt för apotekare men inte vetat på vilket sätt jag ska bedriva den. Den frågan kanske känns långt bort men den är närmare än vad vi tror. Tänk vad mycket den hade underlättat i den typ av samhällskris vi går igenom just nu. Jag brinner även för att driva frågor om hur vi kan öka samhällets förståelse för vilka insatser vi farmaceuter kan åstadkomma i olika typer av arbetskategorier, och att vi inte ”bara” kan jobba på apotek och sjukhus.

 

Christina Ljungberg Persson, Göteborgs universitet


Ledamot i offentligsektionens styrelse 2020-2022.

Facklig erfarenhet: Har inte varit engagerad tidigare, men medlem i Sveriges Farmaceuter sedan jag var student.

Arbetslivserfarenhet: Gick forskarutbildning på Uppsalas universitet och disputerade 2010 inom samhällsfarmaci. Har sedan arbetat som terapiområdesexpert på Apoteket AB och som apotekschef på LloydsApotek. Är nu universitetslektor i samhällsfarmaci vid Göteborgs universitet.

Det här vill jag driva om jag blir vald: Det är viktigt att lönerna inom akademin inte halkar efter. Inom akademin förekommer också många korta anställningar såsom projektanställningar, tryggare anställningsformer skulle öka chanserna till att fler vill stanna inom akademin när det blir dags att bilda familj, ta bostadslån etc. Det är viktigt att kompetenta medarbetare tas tillvara.

 

Alma Brolund, Folkhälsomyndigheten, Stockholm

Ledamot i offentligsektionens styrelse 2020-2022.

Facklig erfarenhet: Ingen facklig erfarenhet, men har varit medlem i Sveriges Farmaceuter sedan apotekarutbildningen.


Arbetslivserfarenhet: Jag tog apotekarexamen i Uppsala 2007. Därefter valde jag forskningsspåret. Jag disputerade 2013 vid Karolinska Institutet och forskningen bedrevs på Folkhälsomyndigheten (dåvarande Smittskyddsinstitutet). Avhandlingsarbetet handlade om antibiotikaresistens. Jag har övervägande erfarenhet från statligt arbete, men även ca 4 års erfarenhet från privata sektorn. Sedan 2018 är jag tillbaka på Folkhälsomyndigheten och arbetar som utredare/projektledare inom antibiotikaresistensområdet.

Det här vill jag driva om jag blir vald: Jag tycker det är viktigt att lyfta farmaceuters roll och den nytta vi kan göra i offentlighetssektorn. Både att öka insikten hos arbetsgivarna men även att få upp intresset hos farmaceuterna själva. Jag vill gärna se tydligare karriärvägar för farmaceuter i offentlig sektor på samma sätt som det gör för andra yrkesgrupper inom vårdsektorn.

 

Malin Zaar, Uppsala Monitoring Centre


Ledamot i offentligsektionens styrelse 2020-2022.

Facklig erfarenhet: Min första erfarenhet av fackligt arbete var som lokalt ombud på Apoteket Leoparden i Stockholm i början på 90-talet. Jag var även med i styrelsen för Stockholms innerstadsapotek.

Jag har erfarenhet från den lokala styrelsen på Uppsala Monitoring Centre och nu är jag sekreterare i den lokala Saco-S-föreningen (som har Sveriges Farmacevter som kontaktförbund). Dessutom har jag varit lokalt skyddsombud.

Arbetslivserfarenhet: Jag tog receptarieexamen i Uppsala 1993 och jobbade sen några år på Apoteket Leoparden i Stockholm. Därefter började jag jobba på Uppsala Monitoring Centre (UMC) som driver 'WHO Programme for International Drug Monitoring'. I dagsläget arbetar jag som Test Coach med bas i ett av UMC's 4 agila utvecklingsteam.

Det här vill jag driva om jag blir vald: Jag brinner för arbetsmiljöfrågor, framför allt den psykosociala arbetsmiljön. Tycker det är viktigt att människor känner sig trygga på sina arbetsplatser! Det är också intressant att lyfta de många olika yrkesroller farmacevter kan ha. Jag är en uttalad lagarbetare och gillar att hjälpa utan att behöva synas längst fram. Min förhoppning är att jag kan komma med lite nya perspektiv från en organisation som jobbar internationellt med farmakovigilans, men inte är en myndighet.

Ulf Olsson, Läkemedelsverket, Uppsala


Ledamot i offentligsektionens styrelse 2020-2022.

Facklig erfarenhet: Ordförande Saco-S-föreningen på Läkemedelsverket. Tidigare haft roll som arbetsmiljöombud på samma arbetsplats. Var med och startade Saco-förening på tidigare arbetsplats. 

Arbetslivserfarenhet: Apotekarexamen i Uppsala 1983. Arbetade många år inom industri, läkemedel & medicinteknik, bl.a. som projektledare kliniska prövningar. Är sedan 2011 anställd som utredare på Läkemedelsverket och jobbar f.n. med frågor som rör användning av läkemedel, exvis behandlingsrekommendationer. 

Det här vill jag driva om jag blir vald: Löner och övriga villkor, rekrytera och behålla personal (kompetensutveckling, karriärvägar) och arbetsmiljö är ständigt aktuella frågor.