13 november 2020, 10:20

Sveriges Farmaceuter bidrar till NLS omvärldsanalys

Sveriges Farmaceuter deltar i den Nationella läkemedelsstrategin (NLS). Nu är omvärldsanalysen inför nästa års handlingsplan klar och innehåller flera bidrag från Sveriges Farmaceuter.

Syftet med NLS omvärldsanalys är att generera idéer och fungera som underlag för planeringen av olika aktörssammanssatta nationella insatser som syftar till att förbättra läkemedelsanvändningen. Fjorton aktörer som deltar i NLS har bidragit med omvärldsspaning och förslag på prioriterade frågor.

Sveriges Farmaceuters bidrag till omvärldsanalysen tar upp fyra tydliga trender:

  1. Ökad e-handel riskerar att leda till försämrad läkemedelsanvändning om läkemedelsrådgivning uteblir.
  2. Hantering av restnoteringar och läkemedelsbrist kräver tid och resurser
  3. Ökat fokus på läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård
  4. Utvecklingen av e-hälsodata kräver mer stöd till patienter

Med utgångspunkt i dessa trender har förbundet föreslagit hur NLS kan påverka dem och utveckla läkemedelsområdet, med fokus på Sveriges Farmaceuters medlemmars yrkesroller i samhället. Två aktörssammansatta aktiviteter föreslås inför 2021.

-       Vi föreslår att apoteksfarmaceuters roll för en fungerande läkemedelsanvändning vid restnoteringar ska tydliggöras och utvecklas, för att fler patienter ska få tillgång till behandling snabbt och smidigt, säger Anna Montgomery, chefsfarmaceut på Sveriges Farmaceuter.

Det andra aktivitetsförslaget handlar om att säkra kompetensen om läkemedel i kommunal hälso- och sjukvård, något som blir viktigt när vården ställs om och flyttar närmare patienterna i den pågående primärvårdsreformen.

-       Omställningen till en god och nära vård kommer ställa högre krav på kommunerna vad gäller ansvar för säker läkemedelshantering och läkemedelsanvändning, och där har farmaceutisk kompetens en given roll, säger Anna Montgomery.

Centrum för bättre läkemedelsanvändning på Läkemedelsverket bearbetar nu förslagen inför att handlingsplanen för NLS för 2021 ska fastställas av huvudparterna Socialdepartementet ock SKR.

Läs hela omvärldsanalysen här

Nyheter

11 juni 2021, 09:30

Debatt: Studenter måste ges förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

Kraftfulla åtgärder krävs för de universitets- och högskolestudenter som går ut i arbetslivet i...

10 juni 2021, 07:46

Sveriges Farmaceuter tillstyrker förslag om Pneumokockvaccinationsprogram

Regeringen gav tidigare i år Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera om pneumokockvaccinatio...

07 juni 2021, 17:07

Nästa steg mot ett nytt avtal om trygghet på arbetsmarknaden

Idag presenterar regeringen lagförslag med utgångspunkt i den överenskommelse om anställningstryg...