Fullmäktige och extra fullmäktige

Förbundet – så funkar det

Förbundets kärna är medlemmarna. Medlemmarna indelas i fyra sektioner, Studentsektionen; Apotekssektionen; Industrisektionen och Offentligsektionen inriktar förbundets branschvisa frågor. Sektionernas syfte är att vara samlingspunkter för respektive branschs frågor - både fackligt och professionsmässigt. Varje sektion består av en ordförande och fyra till sex ledamöter. Representanter från varje sektion, däribland ordföranden för varje sektionsstyrelse, utgör tillsammans förbundsstyrelsen. Det är förbundsstyrelsen som håller ihop verksamheten och det är här helheten beslutas.

Den nivå som är närmast medlemmarna, är de lokala föreningarna. Det är din möjlighet att påverka det företag eller den myndighet där du jobbar. De lokala föreningarna ser olika ut beroende på inom vilken sektor du arbetar.

Fullmäktige – förbundets riksdag

Vad ska Sveriges Farmaceuter ägna sig åt det kommande året? Det är grundfrågan när förbundet samlas för Fullmäktige. Nästa ordinarie fullmäktige genomförs 2020.

Nedanstående punkter är exempel på frågor som Fullmäktige skulle kunna ta upp:

  • Hur ska förbundet se på farmaceutiska tjänster på apotek? Ska det kunna finansieras inom nuvarande ram, eller krävs det extra betalt för att dessa tjänster ska kunna utvecklas.

  • Vill förbundet utveckla en läkemedelsindustripolitisk plattform, eller räcker det med att jobba med villkoren för de industrianställda.

  • Bör antalet utbildningsplatser för farmaceuter öka, eller ska man hålla vid nuvarande antal för att vara säker på att utbildningskvalitén inte riskerar att sänkas.

  • Bör förbundet fortsätta sin satsning på kommunapotekare, samt att se till att farmaceuter inom landstingen får en mer självklar roll inom vårdkedjan, eller bör något annat prioriteras.

Det är också fullmäktiges sak att ta hand om förbundets organisatoriska frågor – se till att stadgarna är relevanta och stöttar förbundets verksamhet på ett bra sätt. Självklart ska även stadgarna se till så att förbundet leds utifrån en spårbar demokratisk förankringsprocess. Har du kloka tankar kring detta är det fritt att motionera även om det.