Centrala valberedningens nomineringar till centrala förtroendeposter och stiftelsestyrelser, 2020–2022

Under våren har du som medlem kunnat nominera till förbundets centrala poster - förbundsordförande, vice ordförande, valberedning, forum för etikfrågor, revisorer och styrelsen för förbundets stiftelser. Nedan presenteras centrala valberedningens förslag baserat på nomineringarna som inkommit.

Nominering till förbundsstyrelsens presidium

Valberedningen föreslår fullmäktige
att välja Ulf Janzon till ordförande för Sveriges farmaceuters förbundsstyrelse för mandatperioden 2020–2022.

att välja Kristina Maté till vice ordförande för Sveriges farmaceuters förbundsstyrelse för mandatperioden 2020–2022.

att välja Simon Tekmen till andre vice ordförande för Sveriges farmaceuters förbundsstyrelse för mandatperioden 2020–2022.

► Nominering till personlig ersättare för andre vice ordförande i förbundsstyrelsen
Valberedningen föreslår fullmäktige

att till personlig ersättare för andra vice ordförande i förbundsstyrelsen välja Inger Näsman.

Nominering till ledamöter i förbundsstyrelsen

Valberedningen föreslår fullmäktige
att till ordinarie ledamöter välja nedanstående till ledamöter i Sveriges farmaceuters förbundsstyrelse för mandatperioden 2020–2022.

o Karin Gummesson, apotekssektionen
o Tuulikki Lindmark, Industrisektionen
o Erik Andersson, offentligsektionen
o Studentsektionen – nominering saknas pga vilande sektionsstyrelse.

► Nominering till personliga ersättare för ledamöter i förbundsstyrelsen
Valberedningen föreslår fullmäktige
att, till personliga ersättare för ordinarie ledamöter i Sveriges farmaceuters förbundsstyrelse, välja nedanstående för mandatperioden 2020–2022.

o Sandra Jonsson, apotekssektionen
o Marianne Andersson, Industrisektionen
o Celina Sving
o Studentsektionen – nominering saknas pga vilande sektionsstyrelse

Nominering till revisorer

Valberedningen föreslår fullmäktige
att, till ordinarie revisorer för Sveriges Farmaceuter för mandatperioden 2020–2022, välja

o Per Boström
o Eva Långström-Einarsson

att, till revisorssuppleanter för Sveriges Farmaceuter för mandatperioden 2020–2022, välja

o Micke Svensson
o Jonatan Alván

Nominering till ordförande för den centrala valberedningen, samt ledamöter i densamma

Valberedningen föreslår fullmäktige
att, till ordförande för den centrala valberedningen för perioden 2020–2022, välja

o Carin Svensson 

att, till ledamöter i den centrala valberedningen för perioden 2020–2022, välja

o Roshanak Jabbari,
o Holger von Fircks
o Tamara al Ani
o Ewa Annervall

Nomineringar till Forum för etikfrågor

Valberedningen föreslår fullmäktige

att fastställa antalet ledamöter under perioden 2020–2022 till 7
att välja nedanstående till ordförande i Forum för etikfrågor:

o Erik Fredholm 

att välja nedanstående till ledamöter i Forum för etikfrågor:

o Kristin Wisell
o Annmargret Tallberg
o Katarina Ahlskog
o Thony Björk
o Clary Holtendal
o Eva Einarsson
o Emelie Lefvert

Farmaceutiska sällskap, samt ordförande för stiftelsen Nils och Karin Brunius fond

Valberedningen föreslår fullmäktige
att, till ordförande för Styrelsen för Stiftelsen Sveriges Farmaceutiska sällskap, samt ordförande för stiftelsen Nils och Karin Brunius fond, för perioden 2020–2022, välja

o Claes Jagensjö

Valberedningen föreslår fullmäktige
att, till ledamöter för styrelsen för Stiftelsen Sveriges Farmaceutiska sällskap, samt ledamöter för styrelsen för Nils och Karin Brunius fond, för perioden 2020–2022, välja nedanstående:

o Marie Gårdmark
o Per Manell
o Björn Södergård
o Sari Frigård
o Birgitta Davidson

Valberedningen föreslår fullmäktige
att, till suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Sveriges Farmaceutiska sällskap, samt suppleanter i styrelsen för stiftelsen Nils och Karin Brunius fond, för perioden 2020–2022, välja nedanstående:

o Bengt Gustavsson
o Soraya Hosseini