Förbundets centrala poster

Under Fullmäktige den 24/9 2020 bordlades flera frågor och ett extra fullmäktige genomförs den 15 april 2021.

Poster som ska tillsättas under extra fullmäktige 2021

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen består av en ordförande, en vice ordförande, en andre vice ordförande + suppleant samt flera ledamöter. Förbundsordförande är Sandra Jonsson. 

Andre vice ordförande, dess suppleant och ledamöterna tillsätts i första hand från sektionerna. Vice ordförande röstas fram under extra fullmäktige och du som medlem kan nominera till posten. 

Vice ordförande tar över ordförandeposten om ordförande får förhinder. Vice ordförande bör ha god kunskap om ordförandens roll och uppgifter i förbundet.

Valberedning

Valberedningens främsta uppgift är att ge förslag på nya förtroendevalda till förbundets centrala poster. Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i förbundet, deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns.

Valberedningen studerar kontinuerligt det som händer i förbundet, hur förbundet utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen.

Revisorer

Revisorerna ska vara medlemmarnas ombud och granska styrelsens arbete. Syftet är att se till så att stadgar och regler följs, men också att ge förslag på hur verksamheten kan utvecklas. Revisorerna har en viktig roll i att bevaka att förbundet sköts väl och ägnar sig åt både ekonomisk revision, samt så kallad förvaltningsrevision.

Förbundets stiftelser

Förbundet förvaltar två stiftelser:  Stiftelsen Nils och Karin Brunius fond samt Stiftelsen Sveriges Farmaceutiska sällskap. Stiftelserna har en styrelse som beslutar om utdelning i enlighet med respektive stadga. Stiftelserna möts för att gå igenom inkomna ansökningar och fatta beslut om eventuell utdelning, samt hur befintliga medel ska placeras för att ge god avkastning till respektive fond. Det är ett viktigt uppdrag, men ett som tar begränsat med tid i anspråk.