Förbundets centrala poster

Under våren har du som medlem kunnat nominera till förbundets sektionsstyrelser. Nu kan du nominera till förbundets centrala poster - förbundsordförande, vice ordförande, valberedning, forum för etikfrågor, revisorer och styrelsen för förbundets stiftelser.

Poster som ska tillsättas under fullmäktige 2020

Förbundsstyrelse: ordförande och vice ordförande 

Förbundsstyrelsen består av en ordförande, en vice ordförande, en andre vice ordförande + suppleant samt flera ledamöter. Andre vice ordförande, dess suppleant och ledamöterna tillsätts i första hand från sektionerna. Ordförande och vice ordförande röstas fram under fullmäktige och du som medlem kan nominera till dessa poster. 

Ordförande leder förbundsstyrelsens arbete utifrån stadgar och fullmäktigebeslut. Som ordförande för Sveriges Farmaceuter, har man nära samarbete med styrelsens presidium, förbundsdirektör och förbundskansli. Man är förbundets talesperson i offentliga sammanhang och en representant i såväl nationella som internationella sammanhang, vilket innebär kontakter med myndigheter samt nätverkande med intressepolitiska organ. Ordförande bör ha god kunskap om fackligt arbete, erfarenhet av att leda grupper samt en god förmåga att skapa relationer och kommunicera. Ordförandetjänsten är om 60% och ersättning utgår i enlighet med fullmäktigebeslut.

Vice ordförande tar över ordförandeposten om ordförande får förhinder. Vice ordförande bör ha god kunskap om ordförandens roll och uppgifter i förbundet.

Valberedning

Valberedningens främsta uppgift är att ge förslag på nya förtroendevalda till förbundets centrala poster. Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i förbundet, deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns.

Valberedningen studerar kontinuerligt det som händer i förbundet, hur förbundet utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen.

Forum för etikfrågor

Forum för etikfrågor ska bestå av en ordförande och ledamöter från samtliga förbundets sektioner. Forumet ska fokusera på utveckling och vägledning av etikfrågor inom alla medlemmars verksamhetsområden och fungerar som ett bollplank till medlemmar med etiska frågeställningar.

Revisorer

Revisorerna ska vara medlemmarnas ombud och granska styrelsens arbete. Syftet är att se till så att stadgar och regler följs, men också att ge förslag på hur verksamheten kan utvecklas. Revisorerna har en viktig roll i att bevaka att förbundet sköts väl och ägnar sig åt både ekonomisk revision, samt så kallad förvaltningsrevision.

Förbundets stiftelser

Förbundet förvaltar två stiftelser:  Stiftelsen Nils och Karin Brunius fond samt Stiftelsen Sveriges Farmaceutiska sällskap. Stiftelserna har en styrelse som beslutar om utdelning i enlighet med respektive stadga. Stiftelserna möts för att gå igenom inkomna ansökningar och fatta beslut om eventuell utdelning, samt hur befintliga medel ska placeras för att ge god avkastning till respektive fond. Det är ett viktigt uppdrag, men ett som tar begränsat med tid i anspråk.

Läs valberedningens förslag inför fullmäktige här